یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

auto repair service

مشکل: کلاچ به راحتی پايين می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و پدال به زمين می رسد. با اينکه پدال به زمين رسيده است ولی شما هنوز نمی توانيد دنده ها را عوض کنيد. اين مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گيرد و در برخی به تدريج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعويض دنده مشکل است
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنيد، احساس برخورد آهن در گيربکس می کنيد. گاهی تعويض دنده خيلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خيلی بالا است.
اتصالات CV يا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضيح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتيک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.
ميزان روغن در گيربکس درست نيست.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
مشکلی در موتور ايجاد شده است.
در سيستمهای کنترل گيربکس الکترونيکی مشکلی ايجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد ولی دنده را نمی توانيد عوض کنيد.سعی نکنيد که با زور دنده را عوض کنيد. اين مشکل معمولا ناگهانی صورت می گيرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس گير کرده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و دنده عوض می کنيد ، سرعت موتور زياد می شود ولی سرعت خودرو تغيير نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بيشتر باعث آسيب رساندن به سيستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ بايد تنظيم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گير کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضيح مشکل: تعويض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعيت خلاص در می آيد.اين مشکل به تدريج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گيربکس مشکلی ايجاد شده است.
اتصال گيربکس احتياج به تنظيم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنيده می شود
توضيح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و يا عقب حرکت می کنيد، صدای وزوزی شنيده می شود. اين صدا هنگاميکه در حالت پارک يا خلاص هستيد شنيده نمی شود و با مدتی رانندگی، اين صدا از بين می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس خيلی کم است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در درون گيربکس مشکلی پديد آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گيربکس صدای غیر عادی شنيده می شود
توضيح مشکل: هرگاه که رو به جلو و يا عقب شروع به حرکت می کنيد، صدای جيغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بيشتر، اين صدا بيشتر می شود. در حالت خلاص اين صدا شنيده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
دردرون گيربکس خرابی ايجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فيلتر روغن کثيف شده است.
فلايويل شل شده است و يا خراب شده است

مشکل: چرخها در حين رانندگی لرزش دارند
توضيح مشکل: در حين رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنيد که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه اين ارتعاشات بيشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتياج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و يا خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هايی در فرمان خورده شده و يا خراب شده است.

مشکل: لاستيکها در يک لبه بيش از لبه ديگر خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در لبه درونی يا بيرونی خيلی بيشتر خورده شده اند.لبه ديگر و مرکز خيلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات ميزان فرمان، فاصله زياد بين چرخها.
مشکلات ميزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستيکها در مرکز بيش از لبه ها خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در مرکز خيلی بيشتر خورده شده اند ولی لبه ها خيلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی زياد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستيکها در دو لبه بيش از مرکز خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در دو لبه خيلی بيشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ريپ زدن موتوردر حال حرکت
توضيح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگاميکه سعی می کنيد با سرعت ثابت حرکت کنيد، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنيد که عملکرد موتور هنگاميکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپيوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است که در زمان صحيحی قفل نکند يا سر بخورد .
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گير کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثيف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنيده می شود
توضيح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند يا با مشکل.معمولا به اين صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سيستم اگزوز يا مبدل کاتاليتيک وصل شده است.
خط واکيوم قطع شده است.
نشت از يک وسيله واکيوم.

مشکل: هنگاميکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کليک از آن شنيده می شود
توضيح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کليک و برخورد فلز ضعيف شنيده می شود.اين صدا با گرم شدن موتور بيشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنيده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها بايد تنظيم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پايين آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضيح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنويد. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم واکيوم نشت وجود دارد.
يک يا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پديد آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضيح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شويد. اين دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نيز ممکن است کمی به آبی بزند.اين مشکل با زمان زياد می شود و ميزان دود، وخامت اوضاع را بيان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رينگ پيستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بيش از حد معمول است و از اگزوز دود بيرون می آيد
توضيح مشکل : متوجه می شويد که سطح روغن هنگام تعويض روغن بسيار پايين است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نيز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سيستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رينگهای پيستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بيش از حد است و بوی زيادی از اگزوز می آيد
توضيح مشکل: متوجه می شويد که يک باک بنزين مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نيز بوی تخم مرغ گنديده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نيز کمتر از سابق شده است.اين مشکل به تدريج زياد می شود تا به جايی برسد که خودرو ديگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن يا درست تنظيم نشده است و يا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار بسيار بالايی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سيستم احتراق باشد.
در کامپيوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ايجاد شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
يک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نيمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گنديده از اگزوز به مشام می رسد
توضيح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسيار بدی از اگزوز می شويد.اين بو مشابه بوی تخم مرغ گنديده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نيز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم کنترل الکترونيک موتور اشکالی پيدا شده است.
مشکل سيستم احتراق وجود دارد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانيکی داشته باشد و یا موتور خيلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزين زيادی از اگزوز به مشام می رسد
توضيح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزين از اگزوز می شويد.اين بو ممکن است به حدی زياد باشد که فکر کنيد خودرو شما نشت بنزين دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نيز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم کنترل الکترونيک موتور اشکالی پيدا شده است.
مشکل سيستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزين کثيف شده ان و يا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانيکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گير کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زياد نمی شود
توضيح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهيد، سزعت موتور کم می شود.برای زياد کردن سرعت بايد خيلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.اين مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزين ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزين مخلوط شده باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضيح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اينکه برای مدتی رانندگی کرديد، سويچ را می جرخانيد که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانيه کار می کند. در ابتدا اين مشکل گاهی صورت می گيرد و به تدريج بيشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
يک يا چند انژکتور بنزين نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خيلی بالا تنظيم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظيم نشده است.

مشکل: با توقف سريع، خودرو خاموش می شود
توضيح مشکل: در حال رانندگی هستيد و همه چيز خوب است تا اينکه پا را از پدال گاز بر می داريد و ترمز می کنيد، در اين هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. اين مشکل ناگهانی صورت میگيرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
يک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتياج به تعمير يا تعويض داشته باشد.
در سيستم الکترونيکی کنترل موتور مشکلی ايجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نيست و يا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می داريد، موتور خيلی بد کار می کند و گاهی نيز خاموش می شود. با حرکت سريع موتور همه چيز بنظر مناسب می آيد. اين مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
در واکيوم سيستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظيم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سيستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظيم نشده باشد.
در کامپيوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پيش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانيکی پديد آمده باشد.
انژکتورهای بنزين ممکن است کثيف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضيح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهيد، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجيبی را نيز احساس کنيد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
شمعها يا واير آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل ديگری در سيستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانيکی داشته باشد.
سيستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است گرفته شده باشد.
فيلتر بنزين ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعيف کار می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنيد که قدرت موتور کم شده است. اين مشکل بتدريج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
شمعها ممکن است کثيف باشند و يا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سيستم احتراق وجود داشته باشد.
فيلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزين ترکيب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب يا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضيح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نيز خوب است. هنگاميکه سعی می کنيد تا با سرعت يکنواخت حرکت کنيد، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثير دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی پايينی تنظيم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظيم شده باشد.
ممکن است در سيستم احتراق مشکلی پديد آمده باشد.
ممکن است در سيستم کنترل کامپيوتری موتور مشکلی پديد آمده باشد.
فيلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند يا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سيستم واکيوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثيف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پايين می رود
توضيح مشکل: با حرکت و عبور از روی يک دست انداز، احساس می کنيد که خودرو چند بار بالا و پايين می رود. اين مشکل معمولا تدريجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به يک جهت کشيده می شود
توضيح مشکل: در حين حرکت متوجه می شويد که خودرو به يک سمت کشيده می شود. اين مساله ممکن است جزئی باشد و ناديده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظيم نيستند.
يکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و يا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت يکسان ساييده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضيح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره بايد توسط فرمان، مسير حرکت را تنظيم کنيد. اين مشکل در سرعت های بالا بيشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بيش از حد بارگذاری شده است و يا بار در يک سمت آن بيشتر از سمت ديگر است.
چرخها تنظيم نيستند.
چرخ دنده فرمان از تنظيم خارج شده است و بايد تعويض شود.
فنرهای خودرو ضعيف شده اند.
بلبرينگهای چرخهای جلو از تنظيم خارج شده اند و يا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضيح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شويد که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدايت خودرو مشکلی وجود ندارد. اين مشکل به تدريج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هيدروليک شل شده است.
روغن پمپ هيدروليک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خيلی کم است.
پمپ هيدروليک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چيزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضيح مشکل: فرمان در سرعت های بين 60 تا 100 کيلومتر در ساعت ارتعاش می کند. اين لغزش به خودرو نيز منتقل می شود. گاهی اين مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و يا خراب شده اند.
چرخ ها خيلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنيد که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چيزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سيستم Abs است، اين مساله عادی است ولی در غير اين صورت اين يک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پيچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خيلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشيده می شوند
توضيح مشکل: با حرکت متوجه می شويد که خودرو به يک سمت کشيده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اينکه شما مطلع باشيد. گاهی بوی سوختگی نيز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
ديسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
يک قسمت در سيستم ترمز شکسته است و يا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: يکی يا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به يک سمت شديدا کشيده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در يک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت ديگر کار می کنند. اين کشيده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و بايد تعويض شوند.
لنت ها شل شده اند و بايد تنظيم شوند.
سيلندر چرخ خراب شده است.
بلبرينگ های چرخ جلو از تنظيم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضيح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شويد، اين ارتعاشات هنگاميکه روی سطح ناهموار هستيد بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نيست.
چرخها خورده شده اند.
يک قسمت از اتصالات فرمان شل و يا خراب شده است و بايد تعويض شود.
قطعات سيستم تعليق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمين می رسد
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شويد که به راحتی به زمين می رسد. ترمز نيز خيلی ضعيف عمل می کند در اين حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خيلی کم است و يا وجود ندارد.
سيلندر اصلی ترمز خراب است.
در سيستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضيح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ايست، ترمزها بايد خيلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتياج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خيلی کم است و يا تمام شده است.
سيلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سيستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و يا خيس هستند.

مشکل: پدال ترمز خيلی محکم شده است
توضيح مشکل:پدال ترمز خيلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . اين مشکل ناگهانی پديد می آيد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شيلنگ واکيوم بوستر ترمز نشت دارد و يا قطع شده است.
در يکی از شيلنگهای ترمز ، خم شدگی پديد آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چيزی گير می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدريج کم می شود
توضيح مشکل: همه چيز خوب کار می کنيد تا اينکه شما در پشت ترافيک قرار می گيريد و از ترمز زياد استفاده می کنيد . در اين هنگام احساس می کنيد که قدرت ترمز بتدريج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هايي که برای شما نصب شده اند دارای کيفيت خوبی نيستند و بايد تعويض شوند.
ترمز های شما بدليل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدليل اينکه چيزی صد راه رسيدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن صحيحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و بايد تعويض شوند.

مشکل: ترمز خيلی پايين می گيرد
توضيح مشکل: پدال ترمز خيلی پايين می گيرد و خيلی بايد آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خيلی پايين است. اين مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نيست.
مدار هيدروليک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خيلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و يا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خيلی نرم شده است
توضيح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهيد متوجه می شويد که خيلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در يکی از شيلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هيدروليک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خيلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

620 نظر

 1. مهدی
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  با سلام
  من یک پراید مدل 92 دارم … اول صبح که ماشین رو روشن می کنم یه صدایی شبیه تیک تیک خفیف از موتور به گوش میرسه … همین صدا هم وقتی یکم پدال گاز رو بیشتر فشار می دی به گوش میرسه مشکل از کجاست ؟
  در حالت عادی که ماشین در جا روشنه هیچ صدایی نداره !!!

  پاسخ
  1. مهدی
   سوابق: (2 دیدگاه) ,

   مشکل از واشر پنجه اگزوز بود که سوخته بود !

   پاسخ
 2. رضا
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  با عرض سلام من پژو ى مدل ٨۴ دارم.همیشه از جلو ى ماشین صداى سوت کم شنیده مى شود به نظر جناب عالى چه مشکلى دارد

  پاسخ
 3. رضا
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  با عرض سلام من یک پژو 405 مدل٨۴ دارم و از جلوى صداى سوت با صداى کم ولى دایمى مى شنوم از دوستانى که تجربه دارند عاجزانه تغازا مى کنم به م نکمک کننند

  پاسخ
 4. صدرا
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  ماشین 206 تیپ دو دارم حدود 80 هزارکیلومتر کار کرده ، تازگی تعویض دنده سخت شده مخصوصا در سرازیری،.ضمنا تست مربوط به عیب یابی صفحه کلاچ نیز انجام دادم( در حالی که ترمز دستی کشیده، ماشین در دنده یک است و دور موتور حدود 2000 است با رها کردن آرام کلاچ ماشین خاموش می شود). لطفا راهنمایی بفرمایید. با تشکر

  پاسخ
 5. علی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
  من یک پراید مدل 90 دو گانه سوز دارم و هنگامی که صبح ها ماشین را روشن می کنم روی گاز نمی رود حتی وقتی که ماشین گرم می شود .چون شنیده ام تا موتور ماشین گرم نشود روی گاز نمی رود .فقط چراغ گاز خاموش و روشن می شود.ضمناً مدتی است که هنگامی که ماشین گاز دارد،دور موتور بالا و پایین می رود و حتی تا وقتی روی پدال گاز فشار وارد نشود ممکن است خاموش شود .البته مدتی است که گاز نمی زنم و فقط با بنزین حرکت می کنم که این موردها نیز وجود ندارد.البته روی گاز هنگامی که سرعت را کم می کنم ماشین خاموش هم شده است .دیاگ هم برده ام ولی چند روز خوب است و مجدداً به همین حالت می شود.
  البته لازم به ذکر است که مدل موتور من bosh می باشد و استپر آن هم جدید است و با استپرهای دیگر که فنر دارد فرق می کند و فقط یک آهن ربا در داخل استپر هست و استپر حالت چرخشی دارد و فنر هم ندارد.
  با تشکر از لطف و عنایت شما

  پاسخ
  1. حسن
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   با سلام
   یک احتمال به قوی می تونه از تنظیم پیچ بالای ریگلاتور گاز که وقتی تنظیم می شه این ایراد برطرف میشه البته بعد از اون باید دیاگ هم زد

   پاسخ
  2. مجید
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   با سلام،من پراید 91 دارم،با استپر جدید،وقتی ماشین گرم میشه درجاش کم و زیاد میشه،میگن استپرش خرابه پیدا هم نمیکنم.یک فیش تک سیم بالای سنسور اب داره ،احتمالا بیرون امده چک کن اخه مال من یه بار رو گاز نرفت اونو سفت کردم درست شد

   پاسخ
 6. avanessian
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  من یک 206 خریدم گیربگسش مشکل داشت نمایندگی خودش عوض کرد.الان ماشین خوب کار می کنه اما هنگامی که با گاز ندادن سرعت خودرو کم می کنم یک صدا مثل زوزه داره.مشکل چیست؟متشکرم

  پاسخ
 7. رامین
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام دسته دنده ماشین من به صورت خفیف میلرزه ولی ماشین نمیلرزه شتابش هم کم شده مشکلش چیه؟

  پارسelx

  پاسخ
  1. دانیال
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   رض سلام وخسته نباشید بنده یک پژو405 slxدارم مدل 89 کارکرد50000الان دوسه ماه هست لاستیک15سایز205بارینگ اسپورت کرده زیرش ولی تازگیها یه صدای هوهوداخل ماشینم میاد فکرکردم مال بوربرنگ باشه بردم پیش چهارتا زیربندی کار بامکانیک نشون دادم گفتن مال بوربرنگ نیست بازبردمش پیش اپاراتی گفتم شاید مال جهت لاستیکاباشه بازم جهتشون درست بود هم تو دنده وهم توخلاصی صدامیده نمیدونم چکارش کنم تورو خدا راهنماییم کنید مال چیه چون خیلی روماشینم حساسم باتشکر خدانگهدار

   پاسخ
 8. دانیال
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  باعرض سلام وخسته نباشید بنده یک پژو405 slxدارم مدل 89 کارکرد50000الان دوسه ماه هست لاستیک15سایز205بارینگ اسپورت کرده زیرش ولی تازگیها یه صدای هوهوداخل ماشینم میاد فکرکردم مال بوربرنگ باشه بردم پیش چهارتا زیربندی کار بامکانیک نشون دادم گفتن مال بوربرنگ نیست بازبردمش پیش اپاراتی گفتم شاید مال جهت لاستیکاباشه بازم جهتشون درست بود هم تو دنده وهم توخلاصی صدامیده نمیدونم چکارش کنم تورو خدا راهنماییم کنید مال چیه چون خیلی روماشینم حساسم باتشکر خدانگهدار…

  پاسخ
  1. شادمان
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   لاستیک های که انداختی به اتاق ماشین میخوره بیشتر قسمت عقب

   پاسخ
 9. دانیال
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  رض سلام وخسته نباشید بنده یک پژو405 slxدارم مدل 89 کارکرد50000الان دوسه ماه هست لاستیک15سایز205بارینگ اسپورت کرده زیرش ولی تازگیها یه صدای هوهوداخل ماشینم میاد فکرکردم مال بوربرنگ باشه بردم پیش چهارتا زیربندی کار بامکانیک نشون دادم گفتن مال بوربرنگ نیست بازبردمش پیش اپاراتی گفتم شاید مال جهت لاستیکاباشه بازم جهتشون درست بود هم تو دنده وهم توخلاصی صدامیده نمیدونم چکارش کنم تورو خدا راهنماییم کنید مال چیه چون خیلی روماشینم حساسم باتشکر خدانگهدار

  پاسخ
 10. اکبر
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  نظر…باسلام خسته نباشیدخدمت شما دوستای عزیز من یه سوزوکی ویتارا دارم که وقتی فرمان را ول میکنم ماشین به سمت راست میره مشکلشم اینه که من چندبار جعبه فرمان را باز کردم کاسه نمد شیرش خراب بود ان را تعویض کردم وهنوزم مشکل داره نتونستم ایرادش را برطرف کنم لطفا از طریق ایمیلم راهنماییم کنید ممنون میشم

  پاسخ
 11. margol
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  سانتافه ٢٠٠٨ خریدم . میگن بنزین داخل شهر تا ١۵ میسوزونه اما این تا ١٩ میسوزونه …. مشکلش چیه ؟

  پاسخ
 12. محمد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  باسلام من یه پژو اردی سال ۸۲دارم تقریبا سالمه اما الان دیدم از زیرش کمی روغن چیکه کرده مشکلس چیه

  پاسخ
  1. محمد
   سوابق: (1 دیدگاه) ,

   اردی ماشین پر خرجه…ردش کن بره جاش یه ۴۰۵بگیر……روغن هیدرولیکشه داره چکه میکنه

   پاسخ
 13. مهدی مرادی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام
  هنگام ترمز گرفتن برای دفعه اول تو دنده یک ودوانگار از زیرپا تا قسمت لاستیکای عقب صدایی مثل کشیدن سیم خشک میده ولی تو دنده سه یا چهار صدا نمیاد میشه بگید علت چیه؟
  ماشینمم پراید81 هستش

  پاسخ
 14. فرشید
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام به همه دوستان عزیز
  من حدود یک سال واندی هست خودرو لیفان x60 گرفته ام بعد از 4000 کیلومتر در بعضی مواقع درحال حرکت چراغ چکش روشن میشه ودیگه گاز نمیخوره مجبور میشم سوئیچ رو ببندم ودوباره باز کنم تا گاز بخوره متاسفتنه چندین بار هم بردم نمایندگی اما کاری نتونستند بکنند الان 40 هزار کیلومتر شده لطفا اگر اطلاعی از این موضوع دارید کمکم کنید با تشکر

  پاسخ
  1. حسین
   سوابق: (14 دیدگاه) ,

   باسلام این مشکل توی سمند های ef7 بنده باهاش روبرو بودم این مشکل برای سنسور کلاچ هست که باید تعویض بشه و برای سمند حدود50 تومان بود.

   پاسخ
 15. علي غلامي
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و ادای احترام
  من یک خودروی پژو glx405دارم که مدل تیر 93 می باشد.امروز که فول روغن را کشیدم از آن بخار خارج میشد.به نظر جنابعالی مشکل حتما از واشر سر سیلندر است یا موارد احتمالی دیگر
  با تشکر

  پاسخ
  1. حسین
   سوابق: (14 دیدگاه) ,

   با سلام از همه ماشین ها وقتی کار می کنند و گرم می شوند بخار می آید و این یه اشتباه هست که فکر می کنند اگه از دریچه روغن بخار بیاد یعنی موتور مشکل داره البته این یکی از عوامل می تونه باشه ولی نه بخار معمولی شما برای اینکه خیالت راحت بشه به چندتا کارشناس نشون بده(تاکید می کنم چندتا)

   پاسخ
 16. رشیدی
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  با سلام پژو405 مدل88دارم چند مورد شمع کثیف میشود و روغنی بعد موتور لغزش پیدا میکند بعد از پاک کردن شمع مشکل بر طرف میشود لطف کنید راهنمایی کنید

  پاسخ
 17. رشیدی
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  با سلام پژو405 مدل88دارم چند مورد شمع کثیف میشود و روغنی بعد موتور لغزش پیدا میکند بعد از پاک کردن شمع مشکل بر طرف میشود لطف کنید راهنمایی کنید باتشکر

  پاسخ
 18. شکیبا
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و احترام
  پراید دوگانه سوز (CNG) بنده بعضا علی الخصوص وقتی که خودرو در سرپایینی پارک میشه بوی گاز داخل اتاق به طور نسبتا شدیدی میپیچه،پراید بنده گاز سوز کارخانه نیست،تا حالا چند مرکز مختلف بردم برای تست نشتی و همه بعد از تست همه ی قسمتها با کف گفتن که نشتی ندارد،ولی این مشکل رو کماکان بنده دارم،مرسی از راهنمایی تون

  پاسخ
 19. saeed
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  ماشینم پرایدسال 90هستش فقط بزنینی هم هستش
  یشتروقتاوقتی ماشینوروشن میکنم مخصوصاصبح هادورموتورمیره رو2000وقتی گرم میشه خوب میشه
  ماشینودیاگ زدم مشکلی نداشته استپرشوهم دوبارعوض کردم
  یه چیزدیگه پشت موتوریه کابلی هست که به استیپرویه جایماشین وصل میشه که چندتاکابل رنگیه که مثل سوکتی به هم وصل میشه
  وقتی بهش اروم ضربه میزنم دورموتورمیادپایین
  بعضی وقتاهم این کارعمل نمیکنه.

  پاسخ
 20. بهزاد
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  باسلاممن من یه سمند 82 دارندگی روشن شدن آفتابگیر مشکل نداره وقتی به دست انداز می خورم. ماشین ریپ. میزنه لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 21. بهزاد
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  باسلام من یه سمند مدل 82 دارم که توی روشن شدن و شتابگیری مشکل ندارم فقط زمانی که ماشین به دست انداز میخوره برای چند ثانیه ریپ میزنه امیدوارم کسی بتونه کمک کنه

  پاسخ
 22. رضاحمیدی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  باسلام خدمت دوستان من یک خودروی سورن دارم ای اف سون صفرهم هست 17هزار باهاش رفتم گاز که میدم خف میکنه راه نمیره با اکراه حرکت میکنه وریپ میزنه دیاگ زدم مشکل نداشته اعصابمو بهم ریخته نمیدونم چکارکنم میگن شاید مال صفحه کلاج باشه نظر دوستان برام مهمه کمکم کنیدممنونم

  پاسخ
 23. امیر
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام خسته نباشید من ازارا گرنجور 2012 دارم وقتی میخواهم حرکت کنم ماشین با دنده چهار حرکت میکنه تو همین دنده چهار گیر کرده بعد تیپ تورنیک هم کار نمیکنه اگر علتش رو میدونید راهنمایی کنید مرسی

  پاسخ
 24. م
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  موقع تعویض دنده به دنده عقب صدای خیلی بلندی می اید فقط هم مربوط به تعویض دنده به دنده عقب می باشد علت چیست ؟

  پاسخ
 25. صالح
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام دوستان
  من یک گرند ویتارای 2400 مدل 90 دارم کلاس 8
  الان حدود دو هفته میشه که آمپر بنزین پایین مونده و چراغ بنزین چشمک زن شده و با بک پور و خالی هم هیچ تفاوتی ننیکند و هیچ جا هم نمیتواند ایراد را پیدا کند ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
 26. ali
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و تشکر فراوان از متن بسیار عالیتون ،ماشینم پژو 206 مدل 84 هست وقتی گاز میدم روی دور موتور 3000 یه صدای وز وز شنیده میشه سپس قطع میشه وقتی دور موتور بالا میره ولی وقتی ماشین خلاصه موتورم صدا نمیکنه!اگر ممکنه راهنماییم کنید

  پاسخ
 27. یاشار
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با عرض سلام وتشکر.
  من یه ریو مدل 86 دارم که مدتی هست از چرخ جلو طرف راننده صدایی سوت مانند میاد و همین چرخ هم داغ میکنه. چند جاهم نشون دادم و هیچکس سر در نیاورده.
  اگه امکان داره راهنمایی کنین ممنون.

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تورهای لحظه آخری