یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

auto repair service

مشکل: کلاچ به راحتی پايين می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و پدال به زمين می رسد. با اينکه پدال به زمين رسيده است ولی شما هنوز نمی توانيد دنده ها را عوض کنيد. اين مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گيرد و در برخی به تدريج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعويض دنده مشکل است
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنيد، احساس برخورد آهن در گيربکس می کنيد. گاهی تعويض دنده خيلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خيلی بالا است.
اتصالات CV يا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضيح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتيک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.
ميزان روغن در گيربکس درست نيست.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
مشکلی در موتور ايجاد شده است.
در سيستمهای کنترل گيربکس الکترونيکی مشکلی ايجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد ولی دنده را نمی توانيد عوض کنيد.سعی نکنيد که با زور دنده را عوض کنيد. اين مشکل معمولا ناگهانی صورت می گيرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس گير کرده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و دنده عوض می کنيد ، سرعت موتور زياد می شود ولی سرعت خودرو تغيير نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بيشتر باعث آسيب رساندن به سيستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ بايد تنظيم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گير کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضيح مشکل: تعويض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعيت خلاص در می آيد.اين مشکل به تدريج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گيربکس مشکلی ايجاد شده است.
اتصال گيربکس احتياج به تنظيم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنيده می شود
توضيح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و يا عقب حرکت می کنيد، صدای وزوزی شنيده می شود. اين صدا هنگاميکه در حالت پارک يا خلاص هستيد شنيده نمی شود و با مدتی رانندگی، اين صدا از بين می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس خيلی کم است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در درون گيربکس مشکلی پديد آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گيربکس صدای غیر عادی شنيده می شود
توضيح مشکل: هرگاه که رو به جلو و يا عقب شروع به حرکت می کنيد، صدای جيغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بيشتر، اين صدا بيشتر می شود. در حالت خلاص اين صدا شنيده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
دردرون گيربکس خرابی ايجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فيلتر روغن کثيف شده است.
فلايويل شل شده است و يا خراب شده است

مشکل: چرخها در حين رانندگی لرزش دارند
توضيح مشکل: در حين رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنيد که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه اين ارتعاشات بيشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتياج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و يا خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هايی در فرمان خورده شده و يا خراب شده است.

مشکل: لاستيکها در يک لبه بيش از لبه ديگر خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در لبه درونی يا بيرونی خيلی بيشتر خورده شده اند.لبه ديگر و مرکز خيلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات ميزان فرمان، فاصله زياد بين چرخها.
مشکلات ميزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستيکها در مرکز بيش از لبه ها خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در مرکز خيلی بيشتر خورده شده اند ولی لبه ها خيلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی زياد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستيکها در دو لبه بيش از مرکز خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در دو لبه خيلی بيشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ريپ زدن موتوردر حال حرکت
توضيح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگاميکه سعی می کنيد با سرعت ثابت حرکت کنيد، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنيد که عملکرد موتور هنگاميکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپيوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است که در زمان صحيحی قفل نکند يا سر بخورد .
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گير کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثيف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنيده می شود
توضيح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند يا با مشکل.معمولا به اين صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سيستم اگزوز يا مبدل کاتاليتيک وصل شده است.
خط واکيوم قطع شده است.
نشت از يک وسيله واکيوم.

مشکل: هنگاميکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کليک از آن شنيده می شود
توضيح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کليک و برخورد فلز ضعيف شنيده می شود.اين صدا با گرم شدن موتور بيشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنيده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها بايد تنظيم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پايين آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضيح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنويد. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم واکيوم نشت وجود دارد.
يک يا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پديد آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضيح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شويد. اين دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نيز ممکن است کمی به آبی بزند.اين مشکل با زمان زياد می شود و ميزان دود، وخامت اوضاع را بيان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رينگ پيستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بيش از حد معمول است و از اگزوز دود بيرون می آيد
توضيح مشکل : متوجه می شويد که سطح روغن هنگام تعويض روغن بسيار پايين است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نيز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سيستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رينگهای پيستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بيش از حد است و بوی زيادی از اگزوز می آيد
توضيح مشکل: متوجه می شويد که يک باک بنزين مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نيز بوی تخم مرغ گنديده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نيز کمتر از سابق شده است.اين مشکل به تدريج زياد می شود تا به جايی برسد که خودرو ديگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن يا درست تنظيم نشده است و يا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار بسيار بالايی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سيستم احتراق باشد.
در کامپيوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ايجاد شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
يک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نيمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گنديده از اگزوز به مشام می رسد
توضيح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسيار بدی از اگزوز می شويد.اين بو مشابه بوی تخم مرغ گنديده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نيز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم کنترل الکترونيک موتور اشکالی پيدا شده است.
مشکل سيستم احتراق وجود دارد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانيکی داشته باشد و یا موتور خيلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزين زيادی از اگزوز به مشام می رسد
توضيح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزين از اگزوز می شويد.اين بو ممکن است به حدی زياد باشد که فکر کنيد خودرو شما نشت بنزين دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نيز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم کنترل الکترونيک موتور اشکالی پيدا شده است.
مشکل سيستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزين کثيف شده ان و يا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانيکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گير کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زياد نمی شود
توضيح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهيد، سزعت موتور کم می شود.برای زياد کردن سرعت بايد خيلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.اين مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزين ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزين مخلوط شده باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضيح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اينکه برای مدتی رانندگی کرديد، سويچ را می جرخانيد که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانيه کار می کند. در ابتدا اين مشکل گاهی صورت می گيرد و به تدريج بيشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
يک يا چند انژکتور بنزين نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خيلی بالا تنظيم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظيم نشده است.

مشکل: با توقف سريع، خودرو خاموش می شود
توضيح مشکل: در حال رانندگی هستيد و همه چيز خوب است تا اينکه پا را از پدال گاز بر می داريد و ترمز می کنيد، در اين هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. اين مشکل ناگهانی صورت میگيرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
يک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتياج به تعمير يا تعويض داشته باشد.
در سيستم الکترونيکی کنترل موتور مشکلی ايجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نيست و يا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می داريد، موتور خيلی بد کار می کند و گاهی نيز خاموش می شود. با حرکت سريع موتور همه چيز بنظر مناسب می آيد. اين مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
در واکيوم سيستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظيم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سيستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظيم نشده باشد.
در کامپيوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پيش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانيکی پديد آمده باشد.
انژکتورهای بنزين ممکن است کثيف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضيح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهيد، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجيبی را نيز احساس کنيد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
شمعها يا واير آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل ديگری در سيستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانيکی داشته باشد.
سيستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است گرفته شده باشد.
فيلتر بنزين ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعيف کار می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنيد که قدرت موتور کم شده است. اين مشکل بتدريج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
شمعها ممکن است کثيف باشند و يا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سيستم احتراق وجود داشته باشد.
فيلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزين ترکيب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب يا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضيح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نيز خوب است. هنگاميکه سعی می کنيد تا با سرعت يکنواخت حرکت کنيد، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثير دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی پايينی تنظيم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظيم شده باشد.
ممکن است در سيستم احتراق مشکلی پديد آمده باشد.
ممکن است در سيستم کنترل کامپيوتری موتور مشکلی پديد آمده باشد.
فيلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند يا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سيستم واکيوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثيف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پايين می رود
توضيح مشکل: با حرکت و عبور از روی يک دست انداز، احساس می کنيد که خودرو چند بار بالا و پايين می رود. اين مشکل معمولا تدريجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به يک جهت کشيده می شود
توضيح مشکل: در حين حرکت متوجه می شويد که خودرو به يک سمت کشيده می شود. اين مساله ممکن است جزئی باشد و ناديده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظيم نيستند.
يکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و يا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت يکسان ساييده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضيح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره بايد توسط فرمان، مسير حرکت را تنظيم کنيد. اين مشکل در سرعت های بالا بيشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بيش از حد بارگذاری شده است و يا بار در يک سمت آن بيشتر از سمت ديگر است.
چرخها تنظيم نيستند.
چرخ دنده فرمان از تنظيم خارج شده است و بايد تعويض شود.
فنرهای خودرو ضعيف شده اند.
بلبرينگهای چرخهای جلو از تنظيم خارج شده اند و يا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضيح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شويد که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدايت خودرو مشکلی وجود ندارد. اين مشکل به تدريج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هيدروليک شل شده است.
روغن پمپ هيدروليک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خيلی کم است.
پمپ هيدروليک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چيزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضيح مشکل: فرمان در سرعت های بين 60 تا 100 کيلومتر در ساعت ارتعاش می کند. اين لغزش به خودرو نيز منتقل می شود. گاهی اين مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و يا خراب شده اند.
چرخ ها خيلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنيد که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چيزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سيستم Abs است، اين مساله عادی است ولی در غير اين صورت اين يک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پيچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خيلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشيده می شوند
توضيح مشکل: با حرکت متوجه می شويد که خودرو به يک سمت کشيده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اينکه شما مطلع باشيد. گاهی بوی سوختگی نيز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
ديسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
يک قسمت در سيستم ترمز شکسته است و يا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: يکی يا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به يک سمت شديدا کشيده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در يک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت ديگر کار می کنند. اين کشيده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و بايد تعويض شوند.
لنت ها شل شده اند و بايد تنظيم شوند.
سيلندر چرخ خراب شده است.
بلبرينگ های چرخ جلو از تنظيم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضيح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شويد، اين ارتعاشات هنگاميکه روی سطح ناهموار هستيد بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نيست.
چرخها خورده شده اند.
يک قسمت از اتصالات فرمان شل و يا خراب شده است و بايد تعويض شود.
قطعات سيستم تعليق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمين می رسد
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شويد که به راحتی به زمين می رسد. ترمز نيز خيلی ضعيف عمل می کند در اين حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خيلی کم است و يا وجود ندارد.
سيلندر اصلی ترمز خراب است.
در سيستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضيح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ايست، ترمزها بايد خيلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتياج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خيلی کم است و يا تمام شده است.
سيلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سيستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و يا خيس هستند.

مشکل: پدال ترمز خيلی محکم شده است
توضيح مشکل:پدال ترمز خيلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . اين مشکل ناگهانی پديد می آيد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شيلنگ واکيوم بوستر ترمز نشت دارد و يا قطع شده است.
در يکی از شيلنگهای ترمز ، خم شدگی پديد آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چيزی گير می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدريج کم می شود
توضيح مشکل: همه چيز خوب کار می کنيد تا اينکه شما در پشت ترافيک قرار می گيريد و از ترمز زياد استفاده می کنيد . در اين هنگام احساس می کنيد که قدرت ترمز بتدريج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هايي که برای شما نصب شده اند دارای کيفيت خوبی نيستند و بايد تعويض شوند.
ترمز های شما بدليل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدليل اينکه چيزی صد راه رسيدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن صحيحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و بايد تعويض شوند.

مشکل: ترمز خيلی پايين می گيرد
توضيح مشکل: پدال ترمز خيلی پايين می گيرد و خيلی بايد آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خيلی پايين است. اين مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نيست.
مدار هيدروليک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خيلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و يا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خيلی نرم شده است
توضيح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهيد متوجه می شويد که خيلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در يکی از شيلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هيدروليک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خيلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

668 نظر

 1. حامد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام
  من یه پراید 111 دارم که چند وقته موقعی که دور موتور پایین میره یا اینکه توی یه دست انداز کوچیک می افتم پدال گاز از زیرش ضربه میخوره.نمیدونم داستانش چیه
  در ضمن موقعی که حرکت اولیه انجام میدم حین حرکت خودشو میگیره یهو ول میشه و سرعت میگیره.ممنون میشم علت این مشکلاتو بهم بگید

  پاسخ
  1. سینا
   سوابق: (3 دیدگاه) ,

   فیلتر و خرطومی هوا رو چک کن.ماشین منم اینجوری میشد نفس نداشت یهو دور موتور کم شد در حدی که بعضی وقتا خاموش میشد.البته از شمع و سنسور هوا و چیزای دیگه هم میتونه باشه

   پاسخ
 2. ميثم
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام پراید 141 84 دارم وقتی سربالایی میرم صدای گووپ متناوب از زیره پام شنیده میشه مشکل چیه؟با تشکر

  پاسخ
 3. محمد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام مگان 1600 دارم توی سرعت زیاد یه دفعه گاز نمیخوره وکامپیوترش ایراد چک اینجکشن را مینویسه وقی خاموش روشنش کنم خوب میشه یا دیاگ بزنم وکد را پاک کنند چند روزی خوبه! پدال گاز را عوض کردم ولی هنوز خوب نشده. لطفا راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 4. پيام
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  دوستان عزیز
  من یک پژو 405 مدل 92 دارم. هنگامیکه باک بنزین را کامل پر میکنم ریپ میزنه . شمعها و استوپر و عوض کردم . سنسور اکسیژن و صاف ی بنزینو عوض کردم .باک یه خورده تو رفتگی دارد .علت چیست

  پاسخ
  1. Hesam96
   سوابق: (2 دیدگاه) ,

   سلام دوست عزیز پمپ بنزین تو بده چک کنن

   پاسخ
 5. محمد عنایت
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام من تویوتا کمری گراند مدل 2005 دارم جهت قطع روغن ریزی جعبه فرمان به مکانیک مراجعه کردم گفتند باید تعمیر شود بعد از تحویل گرفتن ماشین متوجه شدم فرمان بسیار سفت شده پس از مراجعه مجدد به مکانیک به من گفت چون جعبه فرمان تازه تعمیر شده به مرور زمان خوب می شود ایا این حرف منطقی است؟در ضمن فرمان هیدرولیک است البته پمپ هیدرولیک هم تازه عوض کردم

  پاسخ
 6. مصطفی
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  سلامن من یه پژو 405 مدل 86 گاز کارخانه دارم روزایی که هوا سرده و ماشین رو روشن میکنم هنگام حرکت موقعی که خودرو میره رو گاز خاموش میشه در حال حرکت اما وقتی که دمای ماشین رفت بالا هیچ مشکلی نداره خواهشن راهنمایی کنید خیلی اذیتم میکنه

  پاسخ
  1. سینا
   سوابق: (3 دیدگاه) ,

   قبل از اینکه استارت بزنی 30 ثانیه سوییچ رو باز بذار.بعدم که استارت زدی یکم صبر کن دور موتورت که پایین تر اومد حرکت کن

   پاسخ
 7. مصطفی
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  سلام من یه پژو 405 دوگانه کارخانه دارم که در هوای سرد موقعی حرکت که سوخت عوض میشه خودکار به محضی گرفتن گلاچ ماشین خاموش میشه مدل ماشین 86 هستش

  پاسخ
 8. هومن
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  ماشین من مزدا٣ است با ٩۶٠٠٠ تا کارکرد
  در تعویض دنده از ٢به٣ در سرعت ٢٠-۴٠ یعنی وقتی در ترافیک یا هرچی سرعت کم شده و دنده به ٢ برمیگرده و می خواد بره ٣ یه صدای قرقری از گیربکس میاد ولی در مواقع دیگه و در دور و سرعت بالا این صدا نیست
  ایراد کار کجا میتونه باشه؟

  پاسخ
 9. امیر
  سوابق: (6 دیدگاه) ,

  BNK
  با سلام
  بنده سمند ای اف 7 پایه گاز سوز دارم. الان در قسمت CNG مشکلی پیدا کرده و اون هم اینکه، زمانی که استارت می زنم چراغ CNG روشن میشه و اگه فورا حرکت کنم در حالت گاز می ماند و مشکلی ندارد ولی زمانیکه خودرو را توقف می کنم(مثلا پشت چراغ قرمز و یا هر کاری) در عرض 1 یا 2 دقیقه از حالت CNG خارج می شود و به حالت CNG باز نمی گردد. ,و باید خودرو را خاموش کنم و دوباره استارت بزنم. کارهایی زیر را انجام دادم ولی باز جواب نداد. 1)تعویض شیر برقی مخزن گاز. 2)تعویض رگولاتور گاز 3)تعویض سر سوکت رگولاتور. 4) فلش زنی ای سی یو.
  الان دیگه واقعا کلافه شده ام منت نموده و لطفا راهنمایی بفرمایید.

  پاسخ
 10. مهدی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام من ماشینم پراید ۸۸ دوگانه سوز دستی هستش تو ترافیک زیاد که میمونم ماشین خاموش میشه استارت میخوره روشن نمیشه تا حدود ۱۵ دقیقه بگذره رو گازم میذارم روشن نمیشه صدای پمپ بنزین هم نمیاد ولی حالت عادی رو گاز روشن میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون

  پاسخ
 11. فريد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام
  ماشینم ال90 هستش مدل 86 از وقتی فیلتر بنزینش رو عوض کردم صبحها یا وقتی چند ساعت خاموش باشه یک کم دیر روشن میشه(بیشتر استارت می خوره) ولی در طول روز تقریبا با یه تک استارت روشن میشه. علت چی میتونه باشه شمعها رو هم عوض کردم ولی مشکل حل نشد.

  پاسخ
 12. مجید
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام من یک 405 مدل 87 بنزینی دارم با لاستیک 205 که ارتفاع خورده بود دادم برگردوندن استاندارد .ولی توی دست اندازها صدای ضربه از فرمون میاد درجا که کار میکنه صدای تق تق از موتور میاد اگه کلاچ بگیرم صدا قطع میشه شروع به حرکت مخصوصا سر بالایی ها و تو ترافیک لرزش درشت داره انگار یه قطعه سنگین 3 تا 4 سانت لقی داشته باشه .وسط گاز دادن هم اگر گاز رو ول کنم تو باره گاز بدم ماشین دکه میخوره . دسته دنده هم زیر فشار لرزش داره.پیش یه مکانیک بردم سطحی نگاه کرد گفت دسته موتورهات ظاهرا عیبی ندارن . یکی دیگه هم گفت از گیربکسه چاره ای نداره باهاش سر کن.این آخریه میگفت موتور ماشینت هور هور داره.
  یه سوال دیگه اینکه از وقتی فیلتر بنزین ماشین رو عوض کردم صدای وز وز دائم تو ماشین میاد .
  لطفا راهنمایی کنید ممنون

  پاسخ
 13. کامران -م
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون..من یه پارس 2 گانه 89 دارم..وقتی موتور گرمه اگه روی بنزین باشه و کلاچ رو بگیرم دور موتور اینقد میاد پایین (تقریبا روی 500 دور) تا ماشین خاموش میشه…بعضی وقتا برعکس شروع میکنه به گاز خوردن ( تقریبا دور موتور به 2000 دور میرسه) ضمنا در حالت حرکت اگه پامو از رو گاز بردارم توی دنده های 2 و 3 اگه خیلی سرعت نداشته باشم موتور شروع میکنه به ریپ زدن…ضمنا مسئله گاز خوردن و وقتی روی CNG باشه هم دارم … ممنون میشم کمکم کنید.

  پاسخ
 14. رحیم
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  من یک سمند ef7 صفر خریدم تو سر پایینی که توقف کردم ناگهان از کاپوت ماشین دود بلند شد و وقتی کاپوت رو بالا زدم از کنار موتور بوی پلاستیک سوخته میومد علت چیست با تشکر

  پاسخ
 15. علیرضا کشوری
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  من یه MVM110 دارم الان چند روزه وقتی میخوام راه بیفتم ماشین رو که تو دنده 1 مذارم و راه میفتم یک صدای تق بلند در حدی که فکر میکنی به چیزی زدی از داخل موتور میاد تو دنده عقب هم همینطور لطفا راهنماییم کنید.

  پاسخ
 16. azad
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام
  من ی پژو 405 مدل 86 دارم وقتی در سرعت کم رانندگی میکنم و یا از روی دست انداز رد میشم و یا ماشین رو به پارکینگ میبرم و یا دنده عقب دارم بدون گاز حرکت میکنم و یا سربالایی رو میخوام بیام بالا ماشین صدای جیر جیر میده صداش خیلی زیاده
  ماشین رو بردم پیش میکانیک گفتش از کمک و اکسله که باز کردیم نه اکسل و نه کمک مشکلی نداشت لطفا” راهنماییم کنید

  پاسخ
  1. سینا
   سوابق: (3 دیدگاه) ,

   ماشین منم بعضی وقتا که سرده این صدا رو میده کلاج رو تا آخر میگیرم و یه دور گاز میدم انگار پدال گاز اون بالا گیر کرده وقتی میره پایین یه صدایی مثل تیک اف زدن میده و قطع میشه کلا

   پاسخ
 17. shahram
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام من ماشینم 405 glx مدل84 تازگیا یه صداهایی از سمت کمک فنرها صدایی شبیه به جیر جیر کردن یا احتمال میدم از چرخها باشه ممنون میشم راهنماییم کنین مرسی.

  پاسخ
 18. سیدمحمد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  باسلام
  قبل از عید نوروز۹۴دیسک وصحفه,بلبرنگ کلاج عوض کردم.فردای آن روز دنده چهار شروع کرد به بیرون پریدن.بازگشتم تعمیرگاه موضوع را مطرح کردم که شاید گیربکس خوب جا نرفته که این گونه ناگهانی دنده چهارم بیرون میزند.تعمیرکار قبول نکرد وگفت ایراد از دنده برنجی است به کار من ربطی ندارد. تا الان هم دارم با دنده چهار کنار میام ولی بدتر شده..
  لطفا راهنماییم کنید,راستی یک تعمیر گاه دیگه گفت که روغی خارجی بریزم شاید درست شه.در ضمن پراید صبا دارم.

  پاسخ
 19. Mohammad
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام..من پارس TU5 دارم..مدل 93.. هنگام رفتن دنده عقب یه صدایی میده. صدا از چرخ های عقبه انگار. رفتم نمایندگی دیسکارو عوض کرد..ولی درست نشده هنوز…. لطفا راهنمایی کنید….کسی میدونه مشکل چیه؟؟؟؟

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تورهای لحظه آخری