یافتن ایرادات خودرو

هر کدام از مشکلات و ایرادات خودرو دارای نشانه هایی است که می تواند برای شناخت و رفع و چاره مشکل به صاحب آن کمک کند. بعضی از مشکلات تنها توسط متخصصین و یا با دستگاه قابل شناسایی است. اما بعضی از ایرادات را می توان شخصا پیدا و برای رفع آن اقدام نمود.
تعدادی از عیوب خودرو و علل بوجود آمدن آن در ادامه ذکر می شود.

auto repair service

مشکل: کلاچ به راحتی پايين می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و پدال به زمين می رسد. با اينکه پدال به زمين رسيده است ولی شما هنوز نمی توانيد دنده ها را عوض کنيد. اين مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گيرد و در برخی به تدريج.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ نشت وجود دارد.

مشکل: تعويض دنده مشکل است
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنيد، احساس برخورد آهن در گيربکس می کنيد. گاهی تعويض دنده خيلی مشکل می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خيلی بالا است.
اتصالات CV يا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.

مشکل: دنده کم کردن سخت شده است
توضيح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتيک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.
ميزان روغن در گيربکس درست نيست.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
مشکلی در موتور ايجاد شده است.
در سيستمهای کنترل گيربکس الکترونيکی مشکلی ايجاد شده است.

مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد ولی دنده را نمی توانيد عوض کنيد.سعی نکنيد که با زور دنده را عوض کنيد. اين مشکل معمولا ناگهانی صورت می گيرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس گير کرده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.

مشکل: کلاچ سر می خورد
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و دنده عوض می کنيد ، سرعت موتور زياد می شود ولی سرعت خودرو تغيير نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بيشتر باعث آسيب رساندن به سيستم کلاچ می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کلاچ بايد تنظيم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گير کرده است.

مشکل: دنده از جا می پرد
توضيح مشکل: تعويض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعيت خلاص در می آيد.اين مشکل به تدريج بد تر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
درون گيربکس مشکلی ايجاد شده است.
اتصال گيربکس احتياج به تنظيم دارد

مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنيده می شود
توضيح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و يا عقب حرکت می کنيد، صدای وزوزی شنيده می شود. اين صدا هنگاميکه در حالت پارک يا خلاص هستيد شنيده نمی شود و با مدتی رانندگی، اين صدا از بين می رود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس خيلی کم است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در درون گيربکس مشکلی پديد آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.

مشکل: از گيربکس صدای غیر عادی شنيده می شود
توضيح مشکل: هرگاه که رو به جلو و يا عقب شروع به حرکت می کنيد، صدای جيغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بيشتر، اين صدا بيشتر می شود. در حالت خلاص اين صدا شنيده نمی شود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
دردرون گيربکس خرابی ايجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فيلتر روغن کثيف شده است.
فلايويل شل شده است و يا خراب شده است

مشکل: چرخها در حين رانندگی لرزش دارند
توضيح مشکل: در حين رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنيد که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه اين ارتعاشات بيشتر باشد، مشکل بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتياج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و يا خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هايی در فرمان خورده شده و يا خراب شده است.

مشکل: لاستيکها در يک لبه بيش از لبه ديگر خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در لبه درونی يا بيرونی خيلی بيشتر خورده شده اند.لبه ديگر و مرکز خيلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات ميزان فرمان، فاصله زياد بين چرخها.
مشکلات ميزان فرمان،عدم موازی بودن .

مشکل: لاستيکها در مرکز بيش از لبه ها خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در مرکز خيلی بيشتر خورده شده اند ولی لبه ها خيلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی زياد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: لاستيکها در دو لبه بيش از مرکز خورده می شوند
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در دو لبه خيلی بيشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.

مشکل: ريپ زدن موتوردر حال حرکت
توضيح مشکل : روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگاميکه سعی می کنيد با سرعت ثابت حرکت کنيد، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنيد که عملکرد موتور هنگاميکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپيوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است که در زمان صحيحی قفل نکند يا سر بخورد .
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است گير کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتور های سوخت ممکن است کثيف شده باشند.

مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنيده می شود
توضيح مشکل : موتور ممکن است که خوب کار کند يا با مشکل.معمولا به اين صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سيستم اگزوز يا مبدل کاتاليتيک وصل شده است.
خط واکيوم قطع شده است.
نشت از يک وسيله واکيوم.

مشکل: هنگاميکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کليک از آن شنيده می شود
توضيح مشکل : با گاز ندادن از موتور صدای کليک و برخورد فلز ضعيف شنيده می شود.اين صدا با گرم شدن موتور بيشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنيده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها بايد تنظيم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پايين آمده است.

مشکل: صدای تق تق از اگزوز
توضيح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنويد. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم واکيوم نشت وجود دارد.
يک يا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پديد آمده است.

مشکل: دود خاکستری از اگزوز
توضيح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شويد. اين دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نيز ممکن است کمی به آبی بزند.اين مشکل با زمان زياد می شود و ميزان دود، وخامت اوضاع را بيان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رينگ پيستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.

مشکل: مصرف روغن بيش از حد معمول است و از اگزوز دود بيرون می آيد
توضيح مشکل : متوجه می شويد که سطح روغن هنگام تعويض روغن بسيار پايين است .به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نيز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سيستم Pcv درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رينگهای پيستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد

مشکل: مصرف سوخت بيش از حد است و بوی زيادی از اگزوز می آيد
توضيح مشکل: متوجه می شويد که يک باک بنزين مانند سابق دوام نمی آورد.اگزوز نيز بوی تخم مرغ گنديده می دهد. احتمالا قدرت خودرو نيز کمتر از سابق شده است.اين مشکل به تدريج زياد می شود تا به جايی برسد که خودرو ديگر روشن نشود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودرو شما دارای کاربرانور است، دهانه آن يا درست تنظيم نشده است و يا درست کار نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار بسيار بالايی کار کند .
زمان بندی احتراق می تواند غلط باشد.
ممکن است مشکل در سيستم احتراق باشد.
در کامپيوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ايجاد شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
يک قطعه کنترل آلودگی ممکن است درست عمل نکند.
انژکتورهای سوخت ممکن است نيمه باز مانده باشند.

مشکل: بوی تخم مرغ گنديده از اگزوز به مشام می رسد
توضيح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بسيار بدی از اگزوز می شويد.اين بو مشابه بوی تخم مرغ گنديده است. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نيز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم کنترل الکترونيک موتور اشکالی پيدا شده است.
مشکل سيستم احتراق وجود دارد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است خراب شده باشد.
موتور ممکن است که مشکل مکانيکی داشته باشد و یا موتور خيلی داغ شده است.
مشکل: بوی بنزين زيادی از اگزوز به مشام می رسد
توضيح مشکل: هرگاه که در حال سکون موتور روشن شود، متوجه بوی بنزين از اگزوز می شويد.اين بو ممکن است به حدی زياد باشد که فکر کنيد خودرو شما نشت بنزين دارد. احتمالا مصرف سوخت شما نيز بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم کنترل الکترونيک موتور اشکالی پيدا شده است.
مشکل سيستم احتراق وجود دارد.
انژکتورهای بنزين کثيف شده ان و يا گرفته اند.
موتور ممکن است که مشکل مکانيکی داشته باشد.
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است گير کرده باشد و بسته شده باشد.

مشکل: سرعت موتور زياد نمی شود
توضيح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهيد، سزعت موتور کم می شود.برای زياد کردن سرعت بايد خيلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی حودرو کم شده است.اين مسکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که با گل گرفته باشد.
پمپ بنزين ممکن است که فرسوده باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
آب ممکن است در بنزين مخلوط شده باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است وصل شده باشد.

مشکل: با خاموش کردن خودرو، موتور همچنان کار می کند
توضيح مشکل: موتور خوب کار می کند ولی نمی خواهد که خاموش بشود. بعد از اينکه برای مدتی رانندگی کرديد، سويچ را می جرخانيد که موتور خاموش شود ولی موتور برای چند ثانيه کار می کند. در ابتدا اين مشکل گاهی صورت می گيرد و به تدريج بيشتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
يک يا چند انژکتور بنزين نشت دارند.
دور موتور در حالت گاز ندادن خيلی بالا تنظيم شده است.
زمان بندی احتراق درست تنظيم نشده است.

مشکل: با توقف سريع، خودرو خاموش می شود
توضيح مشکل: در حال رانندگی هستيد و همه چيز خوب است تا اينکه پا را از پدال گاز بر می داريد و ترمز می کنيد، در اين هنگام موتور می لرزد و ممکن است خاموش شود. اين مشکل ناگهانی صورت میگيرد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
يک مجرای ورودی سوخت و هوا نشت دارد.
اتصال پدال گاز به موتور ممکن است احتياج به تعمير يا تعويض داشته باشد.
در سيستم الکترونيکی کنترل موتور مشکلی ايجاد شده است.

مشکل: در حالت گاز ندادن موتور روان نيست و يا وقتی سرد است با گاز ندادن خاموش می شود
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور سرد است و شما پا را از روی پدال گاز بر می داريد، موتور خيلی بد کار می کند و گاهی نيز خاموش می شود. با حرکت سريع موتور همه چيز بنظر مناسب می آيد. اين مشکل به مرور زمان بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور باشد، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
در واکيوم سيستم مکش هوا ممکن است نشت وجود داشته باشد.
دور موتور در هنگام گاز ندادن ممکن است درست تنظيم نشده باشد.
ممکن است مشکلی در سيستم احتراق وجود داشته باشد.
زمان بندی احتراق ممکن است درست تنظيم نشده باشد.
در کامپيوتر کنترل کننده موتور ممکن است مشکلی پيش آمده باشد.
سوپاپ Egr ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است در موتور مشکل مکانيکی پديد آمده باشد.
انژکتورهای بنزين ممکن است کثيف شده باشند.

مشکل: قدرت موتور کم شده است
توضيح مشکل: هرگاه که پدال گاز را فشار می دهيد، بنظر می رسد که خودرو قدرت سابق را ندارد.ممکن است صدا و ارتعاشات عجيبی را نيز احساس کنيد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
شمعها يا واير آنها ممکن است خراب شده باشند.
ممکن است مسکل ديگری در سيستم احتراق باشد.
ممکن است موتور مشکل مکانيکی داشته باشد.
سيستم اگزوز ممکن است گرفته باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است گرفته شده باشد.
فيلتر بنزين ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور ضعيف کار می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال گاز، موتور مانند سابق حرکت نمی کند.احساس می کنيد که قدرت موتور کم شده است. اين مشکل بتدريج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فيلتر هوا ممکن است کثيف شده باشد.
شمعها ممکن است کثيف باشند و يا خورده شده باشند.
کابل شمعها ممکن است خراب شده باشد.
ممکن است مشکلی در سيستم احتراق وجود داشته باشد.
فيلتر سوخت ممکن است گرفته باشد.
آب ممکن است با بنزين ترکيب شده باشد.
اگر خودرو شما دارای کاربراتور است، ممکن است پمپ شتاب يا مدار قدرت آن خراب باشد.
مبدل کاتاليتيک ممکن است گرفته باشد.

مشکل: موتور در حال حرکت جهش می کند
توضيح مشکل: موتور خوب روشن می شود و حرکت آن نيز خوب است. هنگاميکه سعی می کنيد تا با سرعت يکنواخت حرکت کنيد، موتور جهش می کند و بد کار می کند. متوجه می شود که سرد و گرم بودن در عملکرد موتور تاثير دارد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما کاربراتور دارد، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی پايينی تنظيم شده باشد.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط تنظيم شده باشد.
ممکن است در سيستم احتراق مشکلی پديد آمده باشد.
ممکن است در سيستم کنترل کامپيوتری موتور مشکلی پديد آمده باشد.
فيلتر هوا ممکن است گرفته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است در زمان غلط قفل کند يا ممکن است سر بخورد.
ممکن است در سيستم واکيوم نشت وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکلات مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ Egr ممکن است باز مانده باشد.
اکسلهای حرکت ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتور سوخت ممکن است کثيف شده باشد.

مشکل: خودرو به بالا و پايين می رود
توضيح مشکل: با حرکت و عبور از روی يک دست انداز، احساس می کنيد که خودرو چند بار بالا و پايين می رود. اين مشکل معمولا تدريجی بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
کمک فنرها فرسوده شده اند.
اتصالات کمک فنرها شکسته است.

مشکل: خودرو در حال حرکت به يک جهت کشيده می شود
توضيح مشکل: در حين حرکت متوجه می شويد که خودرو به يک سمت کشيده می شود. اين مساله ممکن است جزئی باشد و ناديده گرفته شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
همه چرخها دارای فشار باد مساوی نمی باشند.
چرخها تنظيم نيستند.
يکی از ترمزها قفل می کند و رها نمی کند.
اتصالات فرمان و يا برخی از قطعات آن شل شده است.
چرخها بصورت يکسان ساييده نشده اند.

مشکل: خودرو به چپ و راست می رود
توضيح مشکل: در حرکت احساس می کند که همواره بايد توسط فرمان، مسير حرکت را تنظيم کنيد. اين مشکل در سرعت های بالا بيشتر محسوس است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
خودرو بيش از حد بارگذاری شده است و يا بار در يک سمت آن بيشتر از سمت ديگر است.
چرخها تنظيم نيستند.
چرخ دنده فرمان از تنظيم خارج شده است و بايد تعويض شود.
فنرهای خودرو ضعيف شده اند.
بلبرينگهای چرخهای جلو از تنظيم خارج شده اند و يا فرسوده شده اند.

مشکل: فرمان حرکات جهشی انجام می دهد
توضيح مشکل: با حرکت آرام، متوجه می شويد که فرمان حرکت جهشی انجام می دهد. در هدايت خودرو مشکلی وجود ندارد. اين مشکل به تدريج بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
تسمه فرمان هيدروليک شل شده است.
روغن پمپ هيدروليک فرمان کم شده است.
دور موتور در هنگام گاز ندادن خيلی کم است.
پمپ هيدروليک فرمان مشکل دارد.
اتصالات فرمان با چيزی برخورد می کنند.

مشکل: فرمان ارتعاش می کند
توضيح مشکل: فرمان در سرعت های بين 60 تا 100 کيلومتر در ساعت ارتعاش می کند. اين لغزش به خودرو نيز منتقل می شود. گاهی اين مشکل فقط هنگام ترمز گرفتن مشاهده می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
چرخ ها از بالانس خارج شده اند.
اتصال فرمان شل است.
چرخ ها کج و يا خراب شده اند.
چرخ ها خيلی خورده شده اند.

مشکل: پدال ترمز ارتعاش می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، احساس می کنيد که پدال ارتعاش می کند. بنظر می رسد که چيزی در حال جدا شدن است. اگر خودروی شما داری سيستم Abs است، اين مساله عادی است ولی در غير اين صورت اين يک مشکل است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روتورهای ترمز خورده شده اند.
اتصالات فرمان شل شده است.
پيچهای چرخها شل شده اند.
چرخها از بالانس خارج شده اند.
چرخها خراب شده اند.
چرخها خيلی خورده شده اند.

مشکل: ترمز ها کشيده می شوند
توضيح مشکل: با حرکت متوجه می شويد که خودرو به يک سمت کشيده می شود. ترمز شما ممکن است گرفته شده باشد، بدون اينکه شما مطلع باشيد. گاهی بوی سوختگی نيز به مشام می رسد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
ديسک ترمز قفل کرده است.
ترمز دستی رها نمی کند.
يک قسمت در سيستم ترمز شکسته است و يا شل شده است.
کفشک ترمز زنگ زده است.

مشکل: يکی يا چند تا از ترمز ها قفل می کند
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، خودرو به يک سمت شديدا کشيده می شود. بنظر می رسد که ترمزها در يک سمت خودرو خوب کار می کنند و در سمت ديگر کار می کنند. اين کشيده شدن فقط در هنگام ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت ها روغنی شده اند و بايد تعويض شوند.
لنت ها شل شده اند و بايد تنظيم شوند.
سيلندر چرخ خراب شده است.
بلبرينگ های چرخ جلو از تنظيم خارج شده اند.

مشکل: ارتعاشات عرضی فرمان
توضيح مشکل: متوجه ارتعاش عرضی در فرمان می شويد، اين ارتعاشات هنگاميکه روی سطح ناهموار هستيد بدتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند.
فشار چرخها درست نيست.
چرخها خورده شده اند.
يک قسمت از اتصالات فرمان شل و يا خراب شده است و بايد تعويض شود.
قطعات سيستم تعليق خورده شده اند

مشکل: پدال ترمز با فشردن به زمين می رسد
توضيح مشکل: با فشردن پدال ترمز، متوجه می شويد که به راحتی به زمين می رسد. ترمز نيز خيلی ضعيف عمل می کند در اين حالت.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خيلی کم است و يا وجود ندارد.
سيلندر اصلی ترمز خراب است.
در سيستم ترمز هوا محبوس شده است.

مشکل: ترمز ها به سختی خودرو را متوقف می کنند
توضيح مشکل: فشردن پدال ترمز باعث توقف خودرو نمی شود . در هنگام ايست، ترمزها بايد خيلی محکم فشرده سوند تا خودرو را ساکن نگاه دارند. اغلب برای توقف خودرو احتياج به چند بار ترمز گرفتن است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز خيلی کم است و يا تمام شده است.
سيلندر اصلی ترمز خراب شده است.
در سيستم ترمز هوا محبوس شده است.
لنت های ترمز خورده شده اند و يا خيس هستند.

مشکل: پدال ترمز خيلی محکم شده است
توضيح مشکل:پدال ترمز خيلی سخت شده است و ترمز گرفتن کار دشوار . اين مشکل ناگهانی پديد می آيد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
بوستر ترمز شما خراب شده است.
شيلنگ واکيوم بوستر ترمز نشت دارد و يا قطع شده است.
در يکی از شيلنگهای ترمز ، خم شدگی پديد آمده است که مشکل ساز است.
پدال ترمز به چيزی گير می کند و خوب نمی تواند حرکت کند.

مشکل: قدرت ترمز به تدريج کم می شود
توضيح مشکل: همه چيز خوب کار می کنيد تا اينکه شما در پشت ترافيک قرار می گيريد و از ترمز زياد استفاده می کنيد . در اين هنگام احساس می کنيد که قدرت ترمز بتدريج کم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
لنت هايي که برای شما نصب شده اند دارای کيفيت خوبی نيستند و بايد تعويض شوند.
ترمز های شما بدليل قفل کردن داغ شده اند.
ترمزها بدليل اينکه چيزی صد راه رسيدن هوا به آنها شده است داغ کرده اند.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن صحيحی برای ترمز استفاده نشده است.
لنت های شما روغنی شده اند و بايد تعويض شوند.

مشکل: ترمز خيلی پايين می گيرد
توضيح مشکل: پدال ترمز خيلی پايين می گيرد و خيلی بايد آن را فشار داد . ترمز خوب عمل می کند و فقط گرفتن آن خيلی پايين است. اين مشکل با هر بار فشردن پدال بدتر می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
روغن ترمز کافی نيست.
مدار هيدروليک هوا گرفته است.
لنت های ترمز خيلی خورده شده اند.
بوستر ترمز خراب است و يا سوپاپ آن نشت دارد.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن نامناسبی استفاده شده است.

مشکل: پدال ترمز خيلی نرم شده است
توضيح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهيد متوجه می شويد که خيلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض بداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در يکی از شيلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
در مدار هيدروليک هوا وارد شده است.
روغن ترمز کثيف شده است و يا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
ترمز ها خيلی خورده شده اند.

منبع: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

750 نظر

 1. امین
  سوابق: (3 دیدگاه) ,

  گاز اضافه برای سمند ef7 پایه گاز سوزه که راه حل داره .باید شاسی سفید رنگ زیر پدال کلاج را جابندازی تا گاز اضافه نخوره وهماهنگ عمل کنه

  پاسخ
 2. محمد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام پراید 83دارم که وقتی پامو از روی گاز بردارم ماشین خاموش میشه . دوستان لطفا راهنمایی کنند با تشکر.

  پاسخ
 3. مسعود
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  من یه ماکسیما دنده ای دارم,آمپر آب ماشین تا وسط میاد,هرجا بردم میگن عادی,زیر دستگاه بردم گفتن همچیش درسته,نمیدونم,واقعا باید تا وسط بیاد؟
  ولی سرسوزنی آب کم نمیکنه ماشینم واز وسط هم رد نمیشه هیچوقت!

  پاسخ
 4. افشین
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام سوالی داشتم من پرایدی دارم در بعضی مواقع که دنده عقب میگیرم ماشین به لرزش میافتد طوری که اتاق می خواد
  از جا کنده شود موتور لرزش شدید
  پیدا میکند

  پاسخ
 5. احمد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام. خسته نباشید. من ی سمند موتور معمولی دارم مدل آخر 92 .الان ی دوهفتس برا بار اول در روز ک روشن میشه 5ی10 دقیقه ی اولی ک ماشین روشنه اول ک سرده ی صدای جیر جیر خیلی خفیفی میاد ک وقتی کلاچ و میگیرم صدای جیر جیری میده ک کامل شنیده میشه و کلاچ رو رها میکنم صدا قطع میشه 4#5 روزه روغن واسکازینو عوض کردم ماشین 40 تا کار کرده. چندجا بردم ج درست ندادن یکی میگه اولس ک سرده جدی نگیر یکی میگه بلبرینگ گیربکس ی کلاچ ک باید عوض شه. خواهش میکنم دقیق مشکل چیه ایرادی هست ک درست کنم؟ درضمن همه چی کلاچ و دنده و راحتیش عالیهی اگه درست نکنم خرجش بیشتر میشه؟ باتشکر

  پاسخ
 6. نيما
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام و خسته نباشید ، من یک پراید معمولی مدل ٨٨ دارم که ٨٠ تا کار کرده ، امروز با یه پدیده ی خیلی عجیبی مواجه شدم ، از داخل کاپوت صدای بلند اجیر مانند می امد طوری که مادرم از طبقه ی دوم صدای اون رو شنیده بود ، وقتی هم که کلید رو بستم صدا برای چند ثانیه قطع نشد ! من هیچوقت برای ماشین دزدگیر نصب نکردم و واقعا نمیدانم که این صدای جیر جیر بلند از کجا آمد ! فقط مطمئنم که از داخل کاپوت بود ممنون میشم اگه من رو راهنمایی بفرمایید

  پاسخ
 7. صادق
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام دوستان. من یه پژو 206 جدید گرفتم کارکردش الان 3500 هستش ولی کلاچش بالا بود بردم نمایندگی درستش کنن حالا از اوم زمان هر موقع که چه تو حرکت چه ایستاده پا از رو کلاچ برمیدارم سوت میزنه و کلاچ نرم بالا نمیاد به نظرتون مشکل از چی هستش؟

  پاسخ
 8. حامد
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام خسته نباشید
  ماشینم پژو مدل 77 هست
  دسته دنده انگار شل هست و دنده کلا انگار تغییر نمیکنه
  ماشین سرعتش زیاد میشه اما انگار دنده درگیر نیست
  مثلا وقتى دنده عقب میذارم هم ماشین به جلو حرکت میکنه
  میشه بفرمایید مشکلش چى میتونه باشه؟

  پاسخ
 9. حمیدرضا
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام ماشین من سمند هست دیروز ماشین حین حرکت یه صدای از موتورش امد وخاموش شد هرکارش کردم روشن نشد استارت نمیخوره وقتی استارت میزنی فقط یه صدای تق میده.حتی با هل دادن هم نشد یعنی چرخای ماشین قفل میشه وقتی کلاچ ول میکنی.به نظرم موتور ماشین قفل شده وگیر کرده .میشه بگید مشکلش چی هست و چی شده ؟

  پاسخ
 10. جلال
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  با سلام من یه پراید 83 کاربرات دوگانه دستی دارم کم کارکرده.
  چند وقت پیش آب ریختم تو موتورش تا بشورمش با بدبختی روشن شد.از اون وقت به این ور هر وقت استارت می زنم عقربه آمپر خیلی بازی میکنه و گاهی تا آخر میاد و میره.گاهی هم استارت همون اول کار قفل میکنه مثل حالت خفه گی.مشکل از چیه؟و میتونه به قطعات دیگه صدمه بزنه؟ضمنا از اون روز به اینور رو حالت بنزین وقتی ماشین سرده خیلی بد روشن میشه و زیر پمپ بنزین هم کمی روغنی شده .راه حل چی ه ؟تشکر از همه.

  پاسخ
 11. کریمی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  ام وی ام 110 مدل 88دارم.جدیدا پدال گازش زیر پا مدام میلرزه. وقت استارت زدن ووقتی سرعت کم میشه بیشتر حس میشه .نمایندگی میگه مهم نیست.ولی گاهی وقتها زیرپا م وقتی گاز میدم یه صدایی هم میاد.مشکلش چی ممکنه باشه.

  پاسخ
 12. علی بختیاری
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  پراید مدل ۹۰ هیدرولیک و ABSدارم که ۳۰هزار کیلومتر کارکرد دارد مدت یک ماه میشه با دنده یک و دو که حرکت میکنم صدای جیر جیر یا سوت شنیده میشود ولی در دنده های بالا صدای جیر جیر یا سوت خودرو کامل قطع میشود ار کارشناس و دوستان محترم تقاضای راهنمای دارم
  ثبت مشکل ۲۷مرداد۱۳۹۴

  پاسخ
 13. مهدی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام خسته نباشید من یک 206 SD صفر دارم اصلا تو سربالایی نمیکشه میخواستم علتشو بپرسم…؟؟؟

  پاسخ
 14. benyamin
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام
  وقتی ترمز میگیرم ی صدای تق از لاستیک جلو سمت راننده میاد و وقتی چندبار پشت سرهم میزنم همونجور صدای تق تق میده
  لنت تازه عوض شده و لنت داره
  در ضمن یک صدای لقی از همان چرخ شنیده میشود مثل وقتی که پیچ چرخ ها شل شده باشه ولی کاملا سفتن.صدای لقی با ناهموار بودن سطح زمین ارتباط مستقیم دارد.
  بعضی مواقع هم ترمز خیلی پایین میگیره.
  پرشیا مدل 86 یا 87 است.
  خواهشا کمک کنید و احتمالات و چاره ی آنها را بگید.
  با تشکر فراوان.

  پاسخ
 15. بهنام
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام.پارس tu5دارم
  در حال حرکت یکباره خودرو گاز نمیخورد. باید خاموش کنم و دوباره روشن کنم تا شرایط عادی شود.
  3ماهه این مشکل رادارم
  دیاگ میزنم میگه سنسور فشار منیفولد و دریچه گاز برقی ایراد داره.
  هر دو را تعویض کردم ولی مشکل حل نشد
  لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ
 16. سعید
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام من پراید 131مدل92 دارم وقتی به سرعت 70 یا 75 میرسم و میزنم دنده4 شتاب ماشین خوبه ولی پدال گاز شروع به لرزش زیر پایم میکند و احساس میکنم موتور ماشین میلرزه چرخها را بالانس کردم جلوبندی را هم چک کردم بوش طبق و سیبک فرمان هم عوض کردم حالا به من گفتن احتمالا سنسور کیلومتر خرابه لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم

  پاسخ
 17. محمود
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام و تشکر
  بنده یه پژو 405 مدل 85 دارم
  چند روزه دور موتورم به 3500 که میرسه کم میارهو ریپ میزنه مجبور میشم دور موتور و کم کنم
  میشه کمکم کنید
  ممنون

  پاسخ
 18. بابک کریمی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام.ماشینم 206 تیپ 2 مدل 83 هست.بعضی وقت ها ماشین روشن نمیشه هرچقدر استارت میزنم استارت میزنه ولی روشن نمیشه.مثل اینکه بنزین نمیکشه. هر وقت اینطوری میشه باید 15 دقیقه صبر کنم بعد خود به خود درست میشه و روشن میشه.چند مورد هم پیش اومده که هنگام رانندگی این مشگل پیش اومده و خود به خود خاموش شده و یک ربع بعد دوباره روشن شده.البته اینو بگم وقتی روشن میشه یه بوی بد از اگزوز میاد مثل بوی دوده خام.در ضمن در حالت طبیعی هم که میخوام روشنش کنم همیشه استارت رو باید نگهدارم چندتا بزنه تا روشن بشه.چند بار با دیاگ تست کردن ولی همیشه گفتن مشکلی نداره و هیچ خطایی نشون نداده و گفتن هروقت اینطوری شد باید بیاری که اونم امکانش نیست.لطفا راهنماییم کنید.

  پاسخ
 19. درویش
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  با سلام،من حدود یک ماهی است هیوندای اکسنت خریدم،وقتی دنده رو که گیربکس اتوماتیک هست،عوض میکنم،مثلا از حالت خلاص به حرکت،ضبط ریاستارت میشود،انگار خاموش و روشن کردم،مشکل از کجاست؟؟با تشکر

  پاسخ
 20. علی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید . من پراید تک سوز مدل 84 انزکتوری دارم الان شش ماه یهویی موقع حرکت گاز نمی خوره هر دو آمپر کیلومتر و دورموتور ثابت می ایسته دنده عوض میکنم یه کمی می ایستم یا با خاموش و روشن درست میشه گاهی تا 24ساعت یا کمتر اتفاق نمی افتد کارهایی که کردم :
  دستگاه زدم فقط خطای سنسور اکسیژن میده دوبار عوض کردم صافی بنزین صافی پمپ بنزین وسنسور میل سوپاپ رو که یه بار خطاداد عوض کردم مشگل حل نشد هرجا هم میبرم یه چیز رو عوض می کنن ولی بعد از بیست وچهار ساعت دوباره شروع میشه
  ضمن چک هم یه وقتهایی روشن وگاهی خاموش میشه بیشتر بعد از گاز نخوردن چک روشن میشه
  ممنونم اگر راهنمایی بفرمایید .

  پاسخ
 21. جعفر یاسمی
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  سلام من یکدستگاه پژو 405 داشبورد جدید 2ایربگ دارم که 1.سرعت آن از 170 تا بالاتر نمیرود
  2. داشبورد خیلی صدا مید ه
  بایستی برای رفع ایراد چکار کنم

  پاسخ

ثبت دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تورهای لحظه آخری