باکستر در برابر جنسیس کوپه

روزی که جنسيس کوپه با محدوده قيمتی 60 ﺗﺎ 70 ميليون پس از هيوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدليل طراحی بروز و پویا، پيشرانه قلدر و البتـه قيمـت رقابتـی بسيار خوب بسياری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسيس کوپه حربه ای شده بود برای تحقير فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قيمتی 400 ميليون و بی ام و های 330 البته تنها در بخش شتاب گيری!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

ولی با پيدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغيير کــردﻣـﺎ هـم تصــميم گــرفتيم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ســيلندر را بــه ميــدان مبــازره بکشــيمالبتــه رنــج قيمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود 120 ميليــون تومــان و دو برابر جنسيس بود، به علاوه اینکه موتور جنسيس 3.8 ولی پورشه روی همين موتور سيلندر از مکانيزم تخت (و نـه خورجيــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ 2893 ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود 900 ﺳﯽ سی کمتر از جنسيس کوپه سود برده بود.

اما این دو خودرو اسپورت بدليل فاکتور مشترک به ميدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اوليـه 5.4 و 5.6، پيشرانه سيلندر و البته تعریف 5.4 ﺗﺎ 5.6 کيلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور 3.5 ليـتری 310 اسبی استفاده می شد اما بدليل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع ليتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی ميدان نبردشدیم!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

تست اوليه قاعدتا روی خط استارت و در مسير مستقيمی کيلومتری بود که قاعدتا به بيش از 400 متر آن نياز نداشتيمبا کستر با موتــور ليـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـيار پایين تـری از زميـن ناگهان کنده شد و علی رغم پيشرانه 255 اسبی دماغه اش به ميزان متر از جنسيس 306 اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن 1380 کيلوگرمـی باکستر و تعریف اسب بخار به 5.4 کيلوگـرم وزن در مقابــل جنسـيس 1610 کيلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت 300 کيلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشيده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسيس تنها دهم کمتر بود که مهندسين هيوندای به عدد 5.2 کيلوگرم برای هر اسب بخار رسـيده بودند

دیری نپایيـد و دور از انتطارهم نبود که جنسيس در کمتر از نيم ثانيه این فاصله را جبران نمود و دقيقا در 350 متر اوليه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی 6.5 ثانيه به سرعت 100 کيلومتر رسيدند و این اتفاق دقيقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اوليه جنسيس کوپه 5.4 ثانيـه و باکسـتر تنهـا دهـم ثانيــه بيشـتر ﯾﻌﻨﯽ 5.6 بودپس در شتاب اوليه پورشه با توجه به ایرودیناميک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایين تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشيده بود

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

اما داستان پس از گذر از 300 متر کاملا تغيير کرد و موتور خوش گشتاور جنسيس کوپه با خروجی 357 نيوتن متر درحال بـه رخ کشـيدن توان خود به موتور 290 نيوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـيدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی 6400 و 6000 دور تعریف کرده بود که برای جنسيس 6300 دور برای اسب بخار و 4700 دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقيـب کــه رقيـب المانـی موتور ضعيف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از 300 متر بــود کــه ناگهـان جنسـيس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســيدن بـه 450 و 500 مــتراین فاصــله را بيشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقيب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گيری اوليه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گيری ثانویه جنسيس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتيجه بخش اول: جنسيس – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ1

بخش دوم پس ازشتاب گيری تست فرمان پذیری و هندلينگ خودروها بــود، بـه هميـن دليـل سـرعت خودروهـا به حـدود 120 کيلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا 140 کيلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغيير لاین می کردند اما پس از 140 کيلومتر جنسيس دیگر خودروی با هندلينگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زميـن چسـبيده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقيـقتر و هوشيارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسيس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتيجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسيس 1

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمين و البته راحتی سواری رسيد که با وارد شدن به پيچی با زاویه 60درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 0.95 جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هيچ وجه از زمين جدا نمی شد که جنسيس روی 0.90 جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هيچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

از طرفــی بدليل ارتفـاع بسـيار پــایين تـر باکســتر تا زميـن، هندلينگ و چسبندگی این خودرو در کنار سيستم مدیریت تعليق و پایداری پورشه که بی نظير عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـيد و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سيستم تعليق باکستر اما کوبش های آن بيش از جنسيس نبوده و سواری به مراتب دلنشين تر و راحت تری از جنسيس داشت.

نتيجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسيس1

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگيری رسيدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از 110 به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای 318 ميلی مـتری بــود بدون هيچگونه کشيدگی فرمان به جناحين پس از 35ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همين رکورد برای جنسيس که ترمزهای قوی هم نداشت روی 38 متر اتفاق افتاد.

نتيجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسيس1

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختيم که نخست جذابيت صدای پيشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابين بود که صـدای موتـور و منيـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسيس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســيس بيشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتياز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتيجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ – جنسيس 2

دراین قسمت نوبت به بررسی کيفيت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنيا رسيد که بدون شک پورشه باکستر بدليل کابينی شيک و با کيفيت استثنایی جای هيـچ حرف زدنی برای جنسيس که اگرچه کابين مدرنی داشت اما بدليل استفاده از کيفيت ساخت پایين و پرکردن کابين با انواع پلاستيک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلي های اسپورت بی نظير آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

نتيجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ– جنسيس 2

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در 100 کيلومتر شهری که برای باکستر 13.6 و برای جنسیس 13.8 لیتر بوده و همچنين هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پيچيـده و بـدليل اســتفاده از مــواد بــا کيفيت بسيار باﻻتر بيشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسيتيژ و کيفيت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هيوندای هيچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقيقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قيمت جنسيس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهيد شد که دقيقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهيـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis
از راست به چپ: مسیح فرزانه، علی روزان، علیرضا محمدزاده، علیرضا بهپور

با تمامی احترام به توانمندی های جنسيس کوپه که در این رنج قيمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنيا خودروی کم رقيبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت 4 امتیاز پورشه باکستر است که بدليل عرضه پکيجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایي های چشم گير خود دقيقـا بایـد به یاد داشت که هيچگاه نمی توان کيفيت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

………………………………………………………………………………………….

# متن فوق چکیده‌ای است از مقاله «طوفان زردها» ؛ به نویسندگی «مسیح فرزانه» و فوتوگرافی «علیرضا بهپور» ؛ چاپ شده در سیصد و پنجاه و سومین شماره مجله ماشین. متن کامل این مقاله را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

# این مقاله قطعا ایرادات و نقاط ضعف‌هایی نیز با خود دارد؛ لذا « گروه پدال » صمیمانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگان محترم خواهد بود.

درباره نویسنده

تصویر پروفایل جی فاکتور

جی‌فاکتور از سال 1383 وارد حوزه صنعت خودرو شد و حدودا دو سال بعد نیز به یاری گروه تخصصی خود و استفاده از آخرین متدهای علمی در زمینه تست فنی خودروها، آزمایش فنی خودروهای داخلی، وارداتی و چندی از سرشناس‌ترین برندهای جهانی در سایر کشورها را آغاز نمود. این گروه علاوه بر همکاری با مجله ماشین، با برندهای خاص تیونینگی در جهان نیز روابط کاری نزدیکی دارد.

85 دیدگاه

 1. omid
  سوابق: (2 دیدگاه) ,

  به نظرم تویتا بهترینه تویتا جی تی چون اقا هرچی تحقیق میکنم وهرچی فکر میکنم خیلی بهتره از جنسیس…..

  پاسخ
 2. ALiHidden
  سوابق: (333 دیدگاه) ,

  از همون اول هم معلوم بود!

  +چرا بعضی دوستان دارن از پورشه دفاع میکنن همه دیس میدن|:

  خب حقیقته دگ

  پورشه 20 سروگردن از جنسیس بالاتره!

  (الان همه دیس میدن!|:)

  پاسخ
 3. حسین
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  آقا کسی که اطلاعات داره درباره ی پورش باکستر و شورولت کامارو لطفا بگه کودوم بهتره یا اصلن ماشین در این قیمت درون بازار ایران چه ماشینی هست

  پاسخ
 4. حبیب انوری
  سوابق: (1 دیدگاه) ,

  اشتباه نکن جنسیس هم ارزونتره هم دم دست تر شما هم که گفتی پورشه جاموند دیگه تمومه کاروهم جادارتره وصداشم که وحشیه داداش

  پاسخ

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.
x