آلفا رومئو

آلفارومئو بررا (Brera)

ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺟﻴﻮﺟﻴﺎﺭﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺩﺭﻫــﺮ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﭼﺸــﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﺧﻴﺮﻩ ﻣﻰ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺘﻰ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳــﭙﺮﺕ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻦ، ﺳــﻨﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﻟﻔﺎ ﺭﻭﻣﺌﻮ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ.

Alfa Romeo Brera

ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺑﺮﺭﺍ ﺑﺎ ﺳــﻘﻒﺷﻴﺸــﻪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪﺵ ﻛﻪ ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺎﻣﭙﻜﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﻤﻰ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺍﺳﭙﺮﺗﻰ، ﺳﺒﺐ ﺁﺯﺍﺭ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ. ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺮﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣﻴﺴــﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻛﻤﻪﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻢ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﺷﺪﻩ.

ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎﻯ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ، ﺭﺍﺩﻳﻮ، ﺭﺍﻫﻴﺎﺏ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻯ، ﺩﺳــﺘﻪ ﺩﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻛﻤﻪ ﺍﺳــﺘﺎﺭﺕ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﻀﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ۳۰۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻟﻰﻫﺎﻯ ﻋﻘﺐ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ۶۱۰ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

Alfa Romeo Brera

ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻴﺴــﺘﻢ دوجناغی ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻭ ﭼﻨﺪﻧﻘﻄﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ABS ﭼﻬﺎﺭﻛﺎﻧﺎﻟــﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣــﻰﺑﺮﺩ ﻛﻪ EBD ﻭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻛﻤﻜﻰ ﺗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺁﻟﻔــﺎ ﺑﺮﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ سـﻴﺴــﺘﻢ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻰ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ VDC ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﻳــﺪﺍﺭﻯ، ASR ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻟﻐﺰﺵ ﭼﺮﺥﻫﺎ، MSR ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﻧﺪﻩ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻜﻰ ﺗﭙﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻯ ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻰﺑﺮﺩ.

ﺑﺮﺍﻯﺍﻳــﻦ ﻣﺪﻝ ﺩﻭ ﻧــﻮﻉ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﺑﻪﻫﻤــﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺩﻳﺰﻟﻰ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ۴ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ. ﻗــﻮﻯﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳــﻔﺎﺭﺵ، ۲۶۰ ﺍﺳــﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺷــﺶ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺍﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ۳,۲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺑﺎﺯ ﺷــﺪﻥ ﺳﻮﭘﺎپ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳــﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﺷﺶ ﺩﻧﺪﻩ Q-Tronic ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﭙﺮﺗﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

هفته نامه ایران خودرو

نشریه ایران خودرو به صاحب امتیازی گروه صنعتی ایران خودرو، با موضوع خودرو، وسایل نقلیه و اخبار و تحلیلها و بررسی های مربوطه، بصورت هفتگی منتشر می گردد.

مطالب مشابه

‫۴ دیدگاه‌ها

 1. omidhiphop

  ۵ خرداد ۱۳۹۱
  سوابق: (20 ديدگاه)

  حالا نمی شه از اینا به ایران هم بیاد؟

  یا با هزینه گمرکش چند تموم می شه؟

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. مهدی

   ۱۴ خرداد ۱۳۹۱
   سوابق: (208 ديدگاه)

   اگه بیادوبخوای بخری سه برابرقیمت کارخانه برات تموم میشه

   موافقم 0
   مخالفم 0
 2. حشمت

  ۱۰ تیر ۱۳۹۱
  سوابق: (6 ديدگاه)

  سلام..در سفری که به (رم) داشتم …بعد از دیدار با توتی..یهو دیدم واااااای ….این ماشین رو داشت..دادیه چرخی باهاش بزنم یه دریفت کشیدم باهاش…پیشنهاد میدم حتما شما هم یه چرخی باهاش بزنین

  موافقم 0
  مخالفم 1
 3. خاوری

  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
  سوابق: (68 ديدگاه)

  یه طرح جاودانه از یه خودروساز اصیل ..هیچگاه این خودروی زیبا رو ازیاد نمیبرم و همیشه در تالار مشاهیر درکنار بزرگانه
  آلفا بررا کوپه نمره ت بیسته

  موافقم 0
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا