پورشهتجربه و آزمایشچشم اندازهیوندای

باکستر در برابر جنسیس کوپه

روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی ۶۰ ﺗﺎ ۷۰ میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی ۴۰۰ میلیون و بی ام و های ۳۳۰ البته تنها در بخش شتاب گیری!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

ولی با پیدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغییر کــردﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ۶ ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیمالبتــه رنــج قیمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود ۱۲۰ میلیــون تومــان و دو برابر جنسیس بود، به علاوه اینکه موتور جنسیس ۳.۸ ولی پورشه روی همین موتور ۶ سیلندر از مکانیزم تخت (و نـه خورجیــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ ۲۸۹۳ ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود ۹۰۰ ﺳﯽ سی کمتر از جنسیس کوپه سود برده بود.

اما این دو خودرو اسپورت بدلیل ۳ فاکتور مشترک به میدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اولیـه ۵.۴ و ۵.۶، پیشرانه ۶ سیلندر و البته تعریف ۵.۴ ﺗﺎ ۵.۶ کیلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور ۳.۵ لیـتری ۳۱۰ اسبی استفاده می شد اما بدلیل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع ۳ لیتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی میدان نبردشدیم!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

تست اولیه قاعدتا روی خط استارت و در مسیر مستقیمی ۱ کیلومتری بود که قاعدتا به بیش از ۴۰۰ متر آن نیاز نداشتیمبا کستر با موتــور ۳ لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغم پیشرانه ۲۵۵ اسبی دماغه اش به میزان ۲ متر از جنسیس ۳۰۶ اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن ۱۳۸۰ کیلوگرمـی باکستر و تعریف ۱ اسب بخار به ۵.۴ کیلوگـرم وزن در مقابــل جنسـیس ۱۶۱۰ کیلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت ۳۰۰ کیلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشیده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسیس تنها ۲ دهم کمتر بود که مهندسین هیوندای به عدد ۵.۲ کیلوگرم برای هر اسب بخار رسـیده بودند

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در ۳۵۰ متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی ۶.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه ۵.۴ ثانیـه و باکسـتر تنهـا ۲ دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ ۵.۶ بودپس در شتاب اولیه پورشه با توجه به ایرودینامیک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایین تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشیده بود

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

اما داستان پس از گذر از ۳۰۰ متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی ۳۵۷ نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور ۲۹۰ نیوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی ۶۴۰۰ و ۶۰۰۰ دور تعریف کرده بود که برای جنسیس ۶۳۰۰ دور برای اسب بخار و ۴۷۰۰ دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از ۳۰۰ متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه ۴۵۰ و ۵۰۰ مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گیری اولیه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گیری ثانویه جنسیس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه بخش اول: جنسیس ۱ – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ۱

بخش دوم پس ازشتاب گیری تست فرمان پذیری و هندلینگ خودروها بــود، بـه همیـن دلیـل سـرعت خودروهـا به حـدود ۱۲۰ کیلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا ۱۴۰ کیلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغییر لاین می کردند اما پس از ۱۴۰ کیلومتر جنسیس دیگر خودروی با هندلینگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زمیـن چسـبیده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقیـقتر و هوشیارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسیس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتیجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۲ – جنسیس ۱

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه ۶۰درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ۰.۹۵ جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی ۰.۹۰ جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

از طرفــی بدلیل ارتفـاع بسـیار پــایین تـر باکســتر تا زمیـن، هندلینگ و چسبندگی این خودرو در کنار سیستم مدیریت تعلیق و پایداری پورشه که بی نظیر عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـید و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سیستم تعلیق باکستر اما کوبش های آن بیش از جنسیس نبوده و سواری به مراتب دلنشین تر و راحت تری از جنسیس داشت.

نتیجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۳ – جنسیس۱

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگیری رسیدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از ۱۱۰ به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای ۳۱۸ میلی مـتری بــود بدون هیچگونه کشیدگی فرمان به جناحین پس از ۳۵ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همین رکورد برای جنسیس که ترمزهای قوی هم نداشت روی ۳۸ متر اتفاق افتاد.

نتیجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۴ – جنسیس۱

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختیم که نخست جذابیت صدای پیشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابین بود که صـدای موتـور و منیـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسیس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســیس بیشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتیاز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتیجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۵ – جنسیس ۲

دراین قسمت نوبت به بررسی کیفیت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنیا رسید که بدون شک پورشه باکستر بدلیل کابینی شیک و با کیفیت استثنایی جای هیـچ حرف زدنی برای جنسیس که اگرچه کابین مدرنی داشت اما بدلیل استفاده از کیفیت ساخت پایین و پرکردن کابین با انواع پلاستیک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلی های اسپورت بی نظیر آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

نتیجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ۶ – جنسیس ۲

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در ۱۰۰ کیلومتر شهری که برای باکستر ۱۳.۶ و برای جنسیس ۱۳.۸ لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis
از راست به چپ: مسیح فرزانه، علی روزان، علیرضا محمدزاده، علیرضا بهپور

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت ۴ امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

………………………………………………………………………………………….

# متن فوق چکیده‌ای است از مقاله «طوفان زردها» ؛ به نویسندگی «مسیح فرزانه» و فوتوگرافی «علیرضا بهپور» ؛ چاپ شده در سیصد و پنجاه و سومین شماره مجله ماشین. متن کامل این مقاله را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

# این مقاله قطعا ایرادات و نقاط ضعف‌هایی نیز با خود دارد؛ لذا « گروه پدال » صمیمانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگان محترم خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

جی فاکتور

جی‌فاکتور از سال 1383 وارد حوزه صنعت خودرو شد و حدودا دو سال بعد نیز به یاری گروه تخصصی خود و استفاده از آخرین متدهای علمی در زمینه تست فنی خودروها، آزمایش فنی خودروهای داخلی، وارداتی و چندی از سرشناس‌ترین برندهای جهانی در سایر کشورها را آغاز نمود. این گروه علاوه بر همکاری با مجله ماشین، با برندهای خاص تیونینگی در جهان نیز روابط کاری نزدیکی دارد.

مطالب مشابه

‫۸۵ دیدگاه‌ها

 1. omid

  ۱۰ آذر ۱۳۹۳
  سوابق: (2 ديدگاه)

  به نظرم تویتا بهترینه تویتا جی تی چون اقا هرچی تحقیق میکنم وهرچی فکر میکنم خیلی بهتره از جنسیس…..

  موافقم 0
  مخالفم 3
 2. ALiHidden

  ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
  سوابق: (332 ديدگاه)

  از همون اول هم معلوم بود!

  +چرا بعضی دوستان دارن از پورشه دفاع میکنن همه دیس میدن|:

  خب حقیقته دگ

  پورشه 20 سروگردن از جنسیس بالاتره!

  (الان همه دیس میدن!|:)

  موافقم 0
  مخالفم 4
 3. حسین

  ۲۰ مرداد ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  آقا کسی که اطلاعات داره درباره ی پورش باکستر و شورولت کامارو لطفا بگه کودوم بهتره یا اصلن ماشین در این قیمت درون بازار ایران چه ماشینی هست

  موافقم 1
  مخالفم 0
 4. حبیب انوری

  ۱۴ آذر ۱۳۹۴
  سوابق: (1 ديدگاه)

  اشتباه نکن جنسیس هم ارزونتره هم دم دست تر شما هم که گفتی پورشه جاموند دیگه تمومه کاروهم جادارتره وصداشم که وحشیه داداش

  موافقم 2
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا