قیمت روز انواع موتورسیکلت

قیمت موتورسیکلت‌

مدلتوضیحاتقیمت بازار (تومان)قیمت کارخانه (تومان)
آپریلیا SXR 160مدل ۱۴۰۲۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی CL 150مدل ۱۴۰۱ کیلس۷۳,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی FX 150مدل ۱۴۰۱۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی J 200مدل ۱۴۰۲۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی JT 200مدل ۱۴۰۲۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی NA 180مدل ۱۴۰۲۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی NH 180مدل ۱۴۰۱۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی NH 250مدل ۱۴۰۱۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی SR 130مدل ۱۳۹۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی SR 200مدل ۱۴۰۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
اس وای ام گلکسی لاکی ۱۸۰مدل ۱۳۹۹۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ KPT 200مدل ۱۴۰۱۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آوا ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آزما ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آزما ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ آزما ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
ایران دوچرخ ایردوکو ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج اونجر ۲۲۰مدل ۱۴۰۱۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج بوکسر ۱۵۰مدل ۱۴۰۰۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس ۱۶۰ NSمدل ۱۴۰۱۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج پالس NS 200مدل ۱۴۰۲۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
باجاج دومینار ۲۵۰مدل ۱۴۰۲۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی TNT 15 EFIمدل ۱۴۰۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۰۸,۸۶۴,۰۰۰
بنلی TNT 150مدل ۱۴۰۲---۱۴۶,۸۰۴,۰۰۰
بنلی TNT 180 Sمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱۶۹,۴۹۵,۰۰۰
بنلی TNT 249 Sمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی TNT 25 Nمدل ۱۴۰۱ رنگ سبز۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰۲۰۸,۱۵۰,۰۰۰
بنلی TRK 249 Nمدل ۱۴۰۱۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰۲۵۱,۷۶۶,۰۰۰
بنلی VZ 125مدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی پانارئا ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
بنلی لئون چینو ۲۴۹مدل ۱۴۰۱۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵۰,۶۹۲,۰۰۰
پیاجیو ام پی تری ۲۴۹ HPEمدل ۱۴۰۲۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو لیبرتی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۱۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو مدلی ۱۵۰مدل ۱۳۹۸۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو مدلی ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۱۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
پیاجیو مدلی ۱۵۰ SEمدل ۱۴۰۱۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
تک تاز موتور TK 125مدل ۱۴۰۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰---
تک تاز موتور TK 150مدل ۱۴۰۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
تی وی اس استار HLX 150مدل ۱۴۰۲۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
تی وی اس راکزمدل ۱۴۰۱۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
تی وی اس ویگومدل ۱۴۰۱۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
جهان همتا بلنتا Z 249مدل ۱۴۰۱۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی CR 150مدل ۱۴۰۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی HX 180مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
دایچی VP 125مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
دینو BD 249مدل ۱۴۰۱۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
دینو کاوان ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
روان سیکلت QM 200مدل ۱۴۰۱۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
رویال الوی TG 170مدل ۱۴۰۱۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس N2 230مدل ۱۴۰۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس N2 N230مدل ۱۴۰۱۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس V249مدل ۱۴۰۱۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z2 150 Uمدل ۱۴۰۱۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z2 150 U1مدل ۱۴۰۱۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Rمدل ۱۴۰۱۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ بدون باکس۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Tمدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰---
زونتس Z4 250 Xمدل ۱۴۰۱ جی پی۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی V-Strom 250مدل ۱۴۰۰۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
سوزوکی اینازوما GW250مدل ۱۴۰۱۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو CUxمدل ۱۴۰۱۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو CUx Ducatiمدل ۱۴۰۱۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TCمدل ۱۴۰۱۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TC MAXمدل ۱۴۰۱۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TSمدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰---
سوکو TS Pمدل ۱۴۰۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
سهند سیکلت لاکی VF3 185مدل ۱۳۹۹۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 NKمدل ۱۴۰۲۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو CF 250 SRمدل ۱۴۰۲۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰---
سی اف موتو NK 150مدل ۱۴۰۲۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا AC4مدل ۱۴۰۲۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا CRT 160مدل ۱۴۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا SX2مدل ۱۴۰۱۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا VSP 170مدل ۱۴۰۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰---
شاهین موتور دلتا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی استرلا ۲۵۰مدل ۱۳۹۸۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی بروت فورس ۳۰۰مدل ۱۳۹۸۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ۲۵۰مدل ۱۴۰۱ با ABS۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ۲۵۰SEمدل ۱۴۰۲۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی نینجا ZX-25Rمدل ۱۴۰۲ بدون ABS۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
کاوازاکی ورسیس X250مدل ۱۴۰۰۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کایو A 150مدل ۱۴۰۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
کایو A 180مدل ۱۴۰۰۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 110مدل ۱۴۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 150مدل ۱۴۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 180مدل ۱۴۰۰۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AU 200مدل ۱۴۰۱۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰---
کایو AY 70مدل ۱۴۰۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور KLD 200مدل ۱۴۰۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور NVX 170مدل ۱۴۰۱۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰---
کبیر موتور رایز NVX 150iمدل ۱۴۰۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CDI 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
کثیر رهرو CGL150مدل ۱۴۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
کودرکوادرو ۴۰۰مدل ۱۴۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ۱۹۵۸مدل ۱۴۰۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ تیپ ۲۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ تیپ ۳۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور C2 249مدل ۱۴۰۱ فرمان کوتاه۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۱ هندلی۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 125مدل ۱۴۰۱ استارتی۶۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 150مدل ۱۴۰۱ اسپرت۷۱,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور CDI 200مدل ۱۴۰۱ اسپرت۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES1 1800مدل ۱۴۰۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES2 1500مدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES5 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES5 2000مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES6 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ES8 1500مدل ۱۴۰۱ باکس‌دار۵۱,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور EST2 1500مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور EST4 1500مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ET1مدل ۱۴۰۱۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور iTangoمدل ۱۴۰۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور M1-70مدل ۱۴۰۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور MADمدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور MAD Truckمدل ۱۴۰۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور MT2-70مدل ۱۴۰۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S1 125مدل ۱۴۰۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S2 150مدل ۱۴۰۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S2 ADV 150مدل ۱۴۰۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور S5 150مدل ۱۴۰۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور ST3-220مدل ۱۴۰۱۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور T2 248 Nمدل ۱۴۰۱۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور T4 200مدل ۱۴۰۱۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰---
کویر موتور X2 125مدل ۱۴۰۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام RC 250مدل ۱۳۹۹۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام RC 200مدل ۱۳۹۹۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام ادونچر ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام دوک ۲۰۰مدل ۱۳۹۹۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
کی تی ام دوک ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰---
کی وی K249nمدل ۱۴۰۲۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۸۷,۶۶۳,۰۰۰
کی وی K249NRمدل ۱۴۰۲۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰۲۰۵,۹۲۰,۰۰۰
کی وی K249Rمدل ۱۴۰۲۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰---
کی وی ویسته ۲۴۹مدل ۱۴۰۲۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۵,۵۴۱,۰۰۰
کیو جی موتور NX 150مدل ۱۴۰۲۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰---
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۱۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰---
کیو جی موتور SRK 249مدل ۱۴۰۲ تیپ ۲۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
لامبرتا LPB 170مدل ۱۴۰۱۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان ۱۵۰مدل ۱۴۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان ۲۰۰مدل ۱۴۰۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان BM 180مدل ۱۴۰۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان KPS 200مدل ۱۴۰۱۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان KPS 250مدل ۱۴۰۱۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰---
لیفان پی کی ۱۳۵مدل ۱۴۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰---
مگلی ۲۰۰Rمدل ۱۴۰۱۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰---
موندیال HPS 249مدل ۱۴۰۱۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰---
موندیال HPS 249 Paganiمدل ۱۴۰۱۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
نسکوتر Nescooter GE 900مدل ۱۴۰۲---۶۲,۲۳۶,۰۰۰
نیرو محرکه نامی RX249مدل ۱۴۰۰۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو محرکه نامی TS150مدل ۱۴۰۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۲ استارتی۵۴,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۲۵مدل ۱۴۰۱ هندلی۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۳۵ RDمدل ۱۳۹۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۱۵۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰مدل ۱۴۰۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز احسان ۲۰۰ ehمدل ۱۴۰۱ شکاری۸۱,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز پرواز ۲۰۰ gyمدل ۱۴۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
نیرو موتور شیراز گلکسی R155مدل ۱۴۰۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا ۹۴۶-۱۲۵CCمدل ۱۴۰۲ RED۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا اسپرینت ۱۵۰Sمدل ۱۴۰۲۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰ YACHT CLUBمدل ۱۴۰۱۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا پریماورا ۱۵۰ Sمدل ۱۴۰۲۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰مدل ۱۳۹۹۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ HPEمدل ۱۳۹۹۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ سوپر اسپرتمدل ۱۴۰۲۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا جی تی اس ۲۵۰ یات کلابمدل ۱۴۰۲۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
وسپا وی ایکس ال ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰---
هاسکوارنا اسوارتپیلن ۲۵۰مدل ۱۴۰۱۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا ADV 150مدل ۱۴۰۰۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا PCX 150مدل ۱۴۰۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا بیت ۱۱۰مدل ۱۴۰۱۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا فیوچر ۱۲۵مدل ۱۴۰۱۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۵۰مدل ۱۴۰۲۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰---
هوندا کلیک ۱۶۰مدل ۱۴۰۱۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰---
هیوسانگ اکوئیلا ۲۵۰مدل ۱۴۰۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها AEROX 155مدل ۱۴۰۲ ABS۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها MT 25مدل ۱۴۰۲۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها MX Kingمدل ۱۴۰۲۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها NMAX 155مدل ۱۴۰۲ کیلس+ABS۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها QBIX 125مدل ۱۴۰۱۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها WR 155مدل ۱۴۰۱۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها XMAX 250مدل ۱۴۰۲۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها XSR 155مدل ۱۴۰۲۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها YZF R25مدل ۱۳۹۸۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰---
یاماها گرند فیلانو ۱۲۵مدل ۱۴۰۰ کیلس+ABS۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰---

تاریخ به روز رسانی: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

دکمه بازگشت به بالا