پورشهتجربه و آزمایشچشم اندازهیوندای

باکستر در برابر جنسیس کوپه

روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی ۶۰ ﺗﺎ ۷۰ میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی ۴۰۰ میلیون و بی ام و های ۳۳۰ البته تنها در بخش شتاب گیری!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

ولی با پیدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغییر کــردﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ۶ ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیمالبتــه رنــج قیمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود ۱۲۰ میلیــون تومــان و دو برابر جنسیس بود، به علاوه اینکه موتور جنسیس ۳.۸ ولی پورشه روی همین موتور ۶ سیلندر از مکانیزم تخت (و نـه خورجیــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ ۲۸۹۳ ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود ۹۰۰ ﺳﯽ سی کمتر از جنسیس کوپه سود برده بود.

اما این دو خودرو اسپورت بدلیل ۳ فاکتور مشترک به میدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اولیـه ۵.۴ و ۵.۶، پیشرانه ۶ سیلندر و البته تعریف ۵.۴ ﺗﺎ ۵.۶ کیلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور ۳.۵ لیـتری ۳۱۰ اسبی استفاده می شد اما بدلیل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع ۳ لیتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی میدان نبردشدیم!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

تست اولیه قاعدتا روی خط استارت و در مسیر مستقیمی ۱ کیلومتری بود که قاعدتا به بیش از ۴۰۰ متر آن نیاز نداشتیمبا کستر با موتــور ۳ لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغم پیشرانه ۲۵۵ اسبی دماغه اش به میزان ۲ متر از جنسیس ۳۰۶ اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن ۱۳۸۰ کیلوگرمـی باکستر و تعریف ۱ اسب بخار به ۵.۴ کیلوگـرم وزن در مقابــل جنسـیس ۱۶۱۰ کیلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت ۳۰۰ کیلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشیده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسیس تنها ۲ دهم کمتر بود که مهندسین هیوندای به عدد ۵.۲ کیلوگرم برای هر اسب بخار رسـیده بودند

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در ۳۵۰ متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی ۶.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه ۵.۴ ثانیـه و باکسـتر تنهـا ۲ دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ ۵.۶ بودپس در شتاب اولیه پورشه با توجه به ایرودینامیک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایین تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشیده بود

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

اما داستان پس از گذر از ۳۰۰ متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی ۳۵۷ نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور ۲۹۰ نیوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی ۶۴۰۰ و ۶۰۰۰ دور تعریف کرده بود که برای جنسیس ۶۳۰۰ دور برای اسب بخار و ۴۷۰۰ دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از ۳۰۰ متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه ۴۵۰ و ۵۰۰ مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گیری اولیه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گیری ثانویه جنسیس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه بخش اول: جنسیس ۱ – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ۱

بخش دوم پس ازشتاب گیری تست فرمان پذیری و هندلینگ خودروها بــود، بـه همیـن دلیـل سـرعت خودروهـا به حـدود ۱۲۰ کیلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا ۱۴۰ کیلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغییر لاین می کردند اما پس از ۱۴۰ کیلومتر جنسیس دیگر خودروی با هندلینگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زمیـن چسـبیده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقیـقتر و هوشیارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسیس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتیجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۲ – جنسیس ۱

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه ۶۰درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ۰.۹۵ جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی ۰.۹۰ جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

از طرفــی بدلیل ارتفـاع بسـیار پــایین تـر باکســتر تا زمیـن، هندلینگ و چسبندگی این خودرو در کنار سیستم مدیریت تعلیق و پایداری پورشه که بی نظیر عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـید و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سیستم تعلیق باکستر اما کوبش های آن بیش از جنسیس نبوده و سواری به مراتب دلنشین تر و راحت تری از جنسیس داشت.

نتیجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۳ – جنسیس۱

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگیری رسیدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از ۱۱۰ به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای ۳۱۸ میلی مـتری بــود بدون هیچگونه کشیدگی فرمان به جناحین پس از ۳۵ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همین رکورد برای جنسیس که ترمزهای قوی هم نداشت روی ۳۸ متر اتفاق افتاد.

نتیجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۴ – جنسیس۱

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختیم که نخست جذابیت صدای پیشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابین بود که صـدای موتـور و منیـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسیس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســیس بیشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتیاز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتیجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۵ – جنسیس ۲

دراین قسمت نوبت به بررسی کیفیت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنیا رسید که بدون شک پورشه باکستر بدلیل کابینی شیک و با کیفیت استثنایی جای هیـچ حرف زدنی برای جنسیس که اگرچه کابین مدرنی داشت اما بدلیل استفاده از کیفیت ساخت پایین و پرکردن کابین با انواع پلاستیک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلی های اسپورت بی نظیر آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

نتیجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ۶ – جنسیس ۲

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در ۱۰۰ کیلومتر شهری که برای باکستر ۱۳.۶ و برای جنسیس ۱۳.۸ لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis
از راست به چپ: مسیح فرزانه، علی روزان، علیرضا محمدزاده، علیرضا بهپور

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت ۴ امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

………………………………………………………………………………………….

# متن فوق چکیده‌ای است از مقاله «طوفان زردها» ؛ به نویسندگی «مسیح فرزانه» و فوتوگرافی «علیرضا بهپور» ؛ چاپ شده در سیصد و پنجاه و سومین شماره مجله ماشین. متن کامل این مقاله را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

# این مقاله قطعا ایرادات و نقاط ضعف‌هایی نیز با خود دارد؛ لذا « گروه پدال » صمیمانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگان محترم خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

جی فاکتور

جی‌فاکتور از سال 1383 وارد حوزه صنعت خودرو شد و حدودا دو سال بعد نیز به یاری گروه تخصصی خود و استفاده از آخرین متدهای علمی در زمینه تست فنی خودروها، آزمایش فنی خودروهای داخلی، وارداتی و چندی از سرشناس‌ترین برندهای جهانی در سایر کشورها را آغاز نمود. این گروه علاوه بر همکاری با مجله ماشین، با برندهای خاص تیونینگی در جهان نیز روابط کاری نزدیکی دارد.

مطالب مشابه

‫۸۵ دیدگاه‌ها

 1. enzo

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (45 ديدگاه)

  مرسی

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. hesan

   ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (484 ديدگاه)

   مقایسه جالبی نبود
   المان یچی دیگس باو

   موافقم 0
   مخالفم 0
  2. JINPACHI

   ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (251 ديدگاه)

   دمه همه تون گرم.

   موافقم 0
   مخالفم 0
 2. ابی

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (121 ديدگاه)

  مومن چی رو داری با چی مقایسه میکنی
  هیوندای اصلا در شان پورشه نیست که بیاد باش مسابقه بده
  مثل مقایسه علی کریمی هستش با رونالدو
  علی کریمی خوبه ولی نه در حد کریس

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. danyial 7

   ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (28 ديدگاه)

   آقایون عزیز وقتی یک کمپانی عرضه داشته باشه ماشین خوب اسپرت تولید کنه چرا نباید حمایتش کنیم – من قبول دارم کمپانی پورشه یک آلمانی درجه یک هست ولی این دلیل نمیشه که نباید با کمپانی کره ای مقایسه کنیم – هیوندا عرضه داره میتونه ماشین اسپرت تولید میکنه دمش گرم – مثل ایران خودرو هنوز تو کف سمند نمونده- با پول کمتر ماشین بهتری میتونی بخری این یک امتیاز برای هیوندا محسوب میشه که از رقیب های خودش جلو بزنه – اینی که شما میگین یعنی تعصب

   موافقم 0
   مخالفم 0
   1. کامران

    ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
    سوابق: (58 ديدگاه)

    احسنت به شما.کاش این افراد پورشه داشتند وبعدش تعصب.متاسفانه بدتر از من حتی از 100متری هم پورشه رو ندیدند(شاید همه بدونند که پورشه یک کلاس است,یک اسطوره است ,تنها ماشینیه بدلیل قابلیتهای فنی فوقعالعاده طی 50سال کمترین تغییر ظاهری را داشته).کاش ما هم یه ماشین میساختیم که در برابر پورشه باکستر 5/. امتیاز میگرفت.

    موافقم 0
    مخالفم 0
  2. danyial 7

   ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (28 ديدگاه)

   داداش اینجا رو با برنامه نود اشتباه گرفتی

   موافقم 0
   مخالفم 0
  3. نانا

   ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (35 ديدگاه)

   قربون دهنتن

   موافقم 0
   مخالفم 0
  4. محسن

   ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (46 ديدگاه)

   شما میگی پورشه قشنگه قیمتش هم قشنگه ها میدونستی؟

   موافقم 0
   مخالفم 0
 3. Kurosh

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (310 ديدگاه)

  خیلی جالب بود؛ ممنون از گذارش شما..

  موافقم 0
  مخالفم 0
 4. nba

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  پورشه مثل همیشه آبروداری کرد.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 5. reza

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  جنسیس کوپه = قیمت مناسب .قدرت .زیبایی . ایمنی

  از کامارو. موستانگ و 370z هم بهتره هم تو هندلینگ هم تو شتاب میخاید باور کنید یا نه چون من هم کامارو سوار شدم هم جنسیس جنسیس سبکتر تیزتر و کنترل بهتری نسبت به کامارو داره حالا کاری به باکستر ندارم

  خلاصه بهترین تو 25$ تا 30$ هزار دلاره

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. عماد

   ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (93 ديدگاه)

   داداش کامارو تو درگ شاید شتاب برتریش کم باشه ولی در کل دهن باز میکنه جنسیس رو میخوره
   من خودم پشت هم جنسیس و هم کامارو تو منطقه آزاد انزلی نشستم
   شما احتمالاً کامارو دهه 70 میلادی رو نشستی

   موافقم 0
   مخالفم 0
 6. نوید

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (8 ديدگاه)

  چه فایده 2تاش خاطره شد با این وع قیمتا
  پارسال با 150 باکستر امسال با 170جنسیس کوپه!

  موافقم 0
  مخالفم 0
 7. سینا

  ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (43 ديدگاه)

  حال و روز پدال هم مثل خودروهای کشور شده جای این که پیشرفت کنه پسرفت می کنه.
  اینو من چند ماه پیش خونده بودم از همین مجله ماشین،خب من اگه بخوام برای خوندن مطالب قدیمی به سایت سر بزنم پس دیگه سر نمی زنم.
  ولی در کل چه فایده ، از این به بعد باید رقابت پراید با پژو رو بزارید چون این ماشینا هم الان لوکس محسوب میشن و دیدنشون افتخاری میشه برای هر ایرانی.

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. گروه خبری پدال

   ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (61 ديدگاه)

   ممنون سینا
   حق باشماست ولی . . . . !
   ولی اگه همون چندماه پیش که شما تو مجله خوندین ماهم بلافاصله چاپش میکردیم که هممون رو به جرم تشویش اذهان عمومی و […] میرفتیم […] و […] میشدیم !!!
   جدا از این موضوع درکل ما هشت مقاله از جی فاکتور تویه پدال داریم؛ یعنی هشت مقاله رو تو شش سال منتشر کردیم! کجای این پسرفته؟؟؟!

   موافقم 0
   مخالفم 0
   1. تامكت

    ۲۰ بهمن ۱۳۹۱
    سوابق: (187 ديدگاه)

    من مجله ماشین نمیخونم ممنون میشم بازم ازین مقاله ها با ذکر منبع تو سایت بزارید

    موافقم 0
    مخالفم 0
 8. biganeh

  ۲۰ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (34 ديدگاه)

  پورشه باکستر فو ق العاده است و جنسیس هم نسبت به قیمت و قدرت موتورش نمیتونه حریفی برا باکستر باشه
  حتی بوگاتی رو هم بیارین جلوی پورشه 918 کم میاره بگذریم از سوپر اسپورت های دیگه ی پورشه

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. ahmad

   ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
   سوابق: (1170 ديدگاه)

   در اینکه پورشه ۹۱۸ ماشین بسیار خوبیه هیچ شکی نیست ولی اینکه بگی از بوگاتی بهتره یعنی بساط خنده چند نفرو فراهم کردی.بعدشم قدرتمند ترین پورشه کاران جی تی هست بعدش ۹۱۸

   موافقم 0
   مخالفم 0
 9. moein

  ۲۰ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (12 ديدگاه)

  اقابه نظر من باید پورش رو از هر نظر با بنزslkمقایسهکنند یا با لکسوس کوپه و جنسیس رو بارنو لاگونا کوپه مقایسه کنند تمام

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. 3.6 v6 24v

   ۱۱ اسفند ۱۳۹۱
   سوابق: (13 ديدگاه)

   البته جنسیس از بسیاری از جهات قابل مقایسه با کامارو هست …
   در کل باید بین اسپورت های ارزون قیمت قرار بگیره

   موافقم 0
   مخالفم 0
 10. M@$oOD

  ۲۰ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (11 ديدگاه)

  دیگه این ماشینارو مقایسه نکنید…
  باید پراید131 رو با 132 ،111 رو با هاچبک،141 رو با صبا،151 رو با وانت و … مقایسه کرد. هرچند اینا هم به آرزوها پیوست

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. کامران

   ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
   سوابق: (58 ديدگاه)

   اصلا متوجه نمیشم این مخالفت با این مقایسه برای چیست.تمام نکات آموزشیش رو رها کردید هی این جمله رو تکرار میکنید.پس این همه درگ در خارج کشور بین خودروها با قدرتهای مختلف مثلا بوگاتی با ام5 و یا بوگاتی با پورشه و یا در ایران خودمون حتی جنسیس با مزدا3 و حتی پراید نباید انجام بگیره.اتفاقا این تیفست جالبیش در اینه که باکستر ضعیفتر از جنسیس است ولی نتیجه برعکس شد.

   موافقم 0
   مخالفم 0
 11. peiman09

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (134 ديدگاه)

  بچه ها خوش باشن با هرچی می خوان مقایسه کنن

  موافقم 0
  مخالفم 0
 12. کیهان

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (112 ديدگاه)

  آقا خیلی ممنون. خوبه حداقل این اسما به گوشمون بخوره یه جا صحبت شد، مثل… نگا نکنیم!

  آقا یه مقایسه هم واسه پراید و آردی بذارید. ممنون!!

  موافقم 0
  مخالفم 0
 13. M

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (13 ديدگاه)

  من هنوزم باورم نمیشه، یعنی واقعاً باکستر رو با جنسیس مقایسه کردین؟! :|

  موافقم 0
  مخالفم 0
 14. پیمان

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  راستی یادتون نره که سمند سورن رو با سمند ال ایکس یا ال90 e2 رو با ال 90 طرح جدید مقایسه کنید . شاید عوض کردن شکل چراغا و بالا بردن فضایی قیمتهاشون تاثیری تو کیفیت و قدرت و ایمنی خودرو داشته باشه . همه جای دنیا تو فکر پیشرفت کردن در ساخت خودرو هستن ما امروز تازه یه چیزی هم ازش کم میکنیم . کیا و هیوندا کجان ایران خودرو و سایپا کجا . حالا شرکتهای قول آلمانی و اروپایی پیش کش ……..

  موافقم 0
  مخالفم 0
 15. کامران

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (83 ديدگاه)

  خیلی مقایسه بدی بود ، بی احترامی بود به پورش ، شما رو پیکان هم موتور ببندی شاید بااهش فراری یا پورش را بگیری ولی هر گردی گردو نیست ، هندلیتک امنیت و تکنولوژی پورش کجا ، هیوندایی کوپه برای غشری هستش که توانایی خرید کوپه ندارند و می خواهند هر جور و به هرقفیمتی شده کوپه یوار شوند.

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. سیاوش

   ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
   سوابق: (45 ديدگاه)

   هدف از این مقایسه هم نشون دادن همین اختلاف تکنولوژی بوده.دوما این جنسیس کوپه است هیوندای کوپه 2700 سی سی حجم موتورشه.سوما قشر نه غشر .چهارما قیمت نه قفیمت و باهاش نه بااهش و سوار نه یوار و در اخر هندلینگ نه هندلینک.البته همه ما ازاین اشتباهها میکنیم فقط خواستم بگم ما دقتمون در این حده.ما کجا و ریزه کاریهای پورشه کجا و حتی جنسیس .ضمنا دوست عزیز شکر خدا شما و دیگر دوستان که ماشینهای خوب با پلاک 1متری ایران رو دارید .خساست به خرج ندید مقایسه بین مدلهای مختلف پورشه و فراری و لامبورگینی و مک لارن و اگر توهین نباشد کوروت و گودزیلا چون یه کم ارزونتر از بقیه هستند را بگذارید ما هم دعا گو هستیم.

   موافقم 0
   مخالفم 0
 16. امین

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (3 ديدگاه)

  مقایسه خوبی بود.البته از قبل معلوم بود که برنده این نبرد پورشه هست. به هر حال این مقایسه نشون داد که با برابر بودن قدرت موتور تقریبا مساوی(نسبت قدرت به وزن) اما بورشه بخاطر طراحی مهندسی تر و فنی تر و با کیفیت تر برنده مسابقه شد. واین برتری ها تاییدی بر قیمت دو برابرش نسبت به جنسیس هست. اینو هم فراموش نکنید که جنسیس یه اسپورت تازه متولد شده هست و هنوز به تکامل نرسیده مطمعن باشین در اینده شاهد اسپورتهای فنی و قدرتمندی از هیوندای خواهیم بود که رقیبی برای پورشه ای با قدمت نیم قرن خواهد بود. متاسفانه دوستان عزیزم به جای بحثای فنی مرتبا تاکید میکنن که چرا این دوتا ماشینو با هم مقایسه کردین. اینو باید در نظر داشت که اینجاامریکا نیست هر نوع خوردرویی در اختیارشون باشه که بخوان با هم مقایسه کنن.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 17. 3200 v6 24v

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (27 ديدگاه)

  بهتر بود جنسیس رو با یه خودرو هم رده خودش (از نظر قیمت) مقایسه میکردین …
  وگرنه از قبل نتیجه قابل پیش بینی بود …
  یه نکته ای هم در باره ی این پورشه هست که خیلی زور داره پول 2 برابر بدی اما نتونی از جنسیس جلو بزنی …
  بهتره یه فکری بحالش بکنن

  موافقم 0
  مخالفم 0
 18. سام*

  ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (218 ديدگاه)

  مرسی جالب بود.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 19. فرهاد

  ۲۲ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  ممنون از شما متن عالی بود

  موافقم 0
  مخالفم 0
 20. mohsen

  ۲۲ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (7 ديدگاه)

  مقایسه خوبی بود اما واقعا نسبت ب امکاناتی ک میده قیمتش عالی هست.{جنسیس}

  موافقم 0
  مخالفم 0
 21. hamed

  ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (40 ديدگاه)

  اخه ادم عاقل این دوتا چه شباهتی داشتن که باهم مقایسه کردی!

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. سیاوش

   ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
   سوابق: (45 ديدگاه)

   حالا شما ببخشید.! گذشت از بزرگان است.!!!!!!!!!!

   موافقم 0
   مخالفم 0
 22. کیوان

  ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (4 ديدگاه)

  خوب بود/ولی از اوت برنده معلوم بود

  موافقم 0
  مخالفم 0
 23. احسان 16v

  ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (40 ديدگاه)

  خیلی خوب بود ولی در هر حالت هم ما نمیتونیم هیچکدومو نه بخریم نه سوار شیم

  موافقم 0
  مخالفم 0
 24. سینا

  ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (7 ديدگاه)

  احتمالا شما قیمت این دوتا ماشین رو در نظر نگرفتین

  موافقم 0
  مخالفم 0
 25. سیدعلی ذوالفقاری

  ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (90 ديدگاه)

  من یارانه ام رو جمع می کنم و به حمد خدا امسال نشه سال آینده پورشه سوار میشم و در خیابان و بیابان جولان میدم.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 26. فرزان

  ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  من خودم پول هر جفتشون رو داشتم اما!… جنسیس کوپه رو انتخاب کردم و الان ازش بسیار راضی هستم هیچوقت پولمو پای باکستر حروم نمیکنم 1کم شبیه قورباقه میمونه توجه کردین؟!
  سواریشون تقریبا 1رنج هست اما با تفاوت قیمتی زیاد

  با باکستر هم از سرعت 50تا انداختم میتونم بگم تقریبا راحت گرفته و رضایت بخش بوده این قول رو من به شما میدم
  فقط بخاطره قدرت زیاد جنسیس در سرعت های بالای180 سرخوردکی چرخهای عقب رو حس میکنی اما مشکلی نداره فقط بخاطره قدرتی بودن موتور چرخهای عقب حالت تیکاف میگیره و به دور زدن هم کمک میکنه اما حواستون باشه کار 1دفه میشه چون حتی این لحظه هم دلت نمیاد پاتو از رو گاز برداری من که بر نداشتم حال میده

  موافقم 0
  مخالفم 0
 27. آرش

  ۲ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (9 ديدگاه)

  این مقاله رو چند ماه پیش تو مجله ماشین خونده بودم که تازه اینجا به چشمم خورد لازمه بگم که جنسیس هیچ وقت نمی تونه بنز 500اس ال رو تحقیر کنه شتاب 0-100 جنسیس البته نمی دونم با چه گیربکسی 5.9 ثانیه است و اگر هم 5.4 باشه فقط تا5 ثانیه میتونه در برابر بنز اس ال دوام بیاره ، نکته دیگه اینکه ساعت 100هزارتومانی هم زمان رو نشان میده و ساعت رولکس هم زمان رو نشان می ده اینو بدونین که ساعت رولکس هیچ وقت تحقیر یه ساعت 100 هزار تومانی نمی شه. به هر حال ممنون از گزارشتون

  موافقم 0
  مخالفم 0
 28. shahin

  ۴ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (10 ديدگاه)

  بعضی ها هنوز تو کف اسم های قشنگ آلمانی میخوان توانایی های ماشین های دیگه رو نادیده بگیرن
  آقا باکستر خوبه شکی هم توش نیست
  اما وقتی جنسیس میتونه با نصف قیمت باهاش رقابت کنه دمش گرم. دلیل نمیشه چون اسمش پورشه هست بقیه بد باشن. دم هیوندای گرم که ماشینی میزنه که باکستر رو میگیره. اونایی که میگن جنسیس بده سوار نشن!!

  موافقم 0
  مخالفم 0
 29. محمد باقر

  ۴ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (1 ديدگاه)

  عجب حرفی میزنین.تو ایران که نمیشه از120 بیشتر رفت چرا خودتون اذیت میکنید.توی ایران برتری با پراید پس دمش گرم

  موافقم 0
  مخالفم 0
 30. محمد

  ۶ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (61 ديدگاه)

  سلام
  پدال جان ممنونم جالب بود

  موافقم 0
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا