پورشهتجربه و آزمایشچشم اندازهیوندای

باکستر در برابر جنسیس کوپه

روزی که جنسیس کوپه با محدوده قیمتی ۶۰ ﺗﺎ ۷۰ میلیون پس از هیوندای کوپه وارد کشور شد توانست بدلیل طراحی بروز و پویا، پیشرانه قلدر و البتـه قیمـت رقابتـی بسیار خوب بسیاری از خودروهای اسپورت المانی را دچار مشکل کند، حتی تا مدتها جنسیس کوپه حربه ای شده بود برای تحقیر فنی مرسـدس بــنز SL500 ﺑـﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ قیمتی ۴۰۰ میلیون و بی ام و های ۳۳۰ البته تنها در بخش شتاب گیری!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

ولی با پیدا شدن سـرو کلـه باکسـتر بعنوان یـک روباز تمامـا اسـپورت داسـتان تغییر کــردﻣـﺎ هـم تصــمیم گــرفتیم هــر دوی ایــن خودروهــای اســپورت ۶ ســیلندر را بــه میــدان مبــازره بکشــیمالبتــه رنــج قیمــتی باکســتر – در زمــان تســت – حــدود ۱۲۰ میلیــون تومــان و دو برابر جنسیس بود، به علاوه اینکه موتور جنسیس ۳.۸ ولی پورشه روی همین موتور ۶ سیلندر از مکانیزم تخت (و نـه خورجیــنی) ﺑـﺎ ﮔﻨﺠــﺎﯾﺶ ۲۸۹۳ ﺳـﯽ ﺳـﯽ ﯾﻌﻨﯽ حدود ۹۰۰ ﺳﯽ سی کمتر از جنسیس کوپه سود برده بود.

اما این دو خودرو اسپورت بدلیل ۳ فاکتور مشترک به میدان رزم فرا خوانده شدند که شامل شتاب اولیـه ۵.۴ و ۵.۶، پیشرانه ۶ سیلندر و البته تعریف ۵.۴ ﺗﺎ ۵.۶ کیلوگرم از وزن برای یک اسب بخار. البته برای این تست باید قاعـدتا پورشـه باکسـتر بـا موتـور ۳.۵ لیـتری ۳۱۰ اسبی استفاده می شد اما بدلیل موجود نبودن در زمان تست و اینکه در آن محدود زمانی تمامی باکسترهای وارداتی از نوع ۳ لیتری بودند به انچه داشـته قناعـت کـرده و لباس رزم برتن و راهی میدان نبردشدیم!

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

تست اولیه قاعدتا روی خط استارت و در مسیر مستقیمی ۱ کیلومتری بود که قاعدتا به بیش از ۴۰۰ متر آن نیاز نداشتیمبا کستر با موتــور ۳ لیـتری تخـت با مرکـز ثقل بسـیار پایین تـری از زمیـن ناگهان کنده شد و علی رغم پیشرانه ۲۵۵ اسبی دماغه اش به میزان ۲ متر از جنسیس ۳۰۶ اسبی جلـو افتــادایـن مسـئله البتـه با توجــه بـا وزن ۱۳۸۰ کیلوگرمـی باکستر و تعریف ۱ اسب بخار به ۵.۴ کیلوگـرم وزن در مقابــل جنسـیس ۱۶۱۰ کیلوگرمـی کــه بــا موتـور قلـدرتر جــور مابه التفــاوت ۳۰۰ کیلوگرمـی اضــافه وزنـش بـه نسـبت باکستر را کشیده بود شاید دور از انتظارنبود.البته نسبت تعریف وزنی به قدرت موتور جنسیس تنها ۲ دهم کمتر بود که مهندسین هیوندای به عدد ۵.۲ کیلوگرم برای هر اسب بخار رسـیده بودند

دیری نپاییـد و دور از انتطارهم نبود که جنسیس در کمتر از نیم ثانیه این فاصله را جبران نمود و دقیقا در ۳۵۰ متر اولیه هر دو خودرو دماغه به دماغه با هم حرکت کردنــد و هــردو روی ۶.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر رسیدند و این اتفاق دقیقا درحالی رخ داد که روی کاتالوگ شتاب اولیه جنسیس کوپه ۵.۴ ثانیـه و باکسـتر تنهـا ۲ دهـم ثانیــه بیشـتر ﯾﻌﻨﯽ ۵.۶ بودپس در شتاب اولیه پورشه با توجه به ایرودینامیک قوی تر، وزن و مرکز ثقل پایین تر و البته جعبه دنده PDK که فوق العاده سـریع و بــی خطـا تعویض مـی شد جور اسب بخار کمتر را کشیده بود

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

اما داستان پس از گذر از ۳۰۰ متر کاملا تغییر کرد و موتور خوش گشتاور جنسیس کوپه با خروجی ۳۵۷ نیوتن متر درحال بـه رخ کشـیدن توان خود به موتور ۲۹۰ نیوتن متری باکستربودالبتـه پورشــه هـم بــرای رسـیدن بـه گشــتاور و اسـب بخار مـاکزیممش درحـالی دور موتورهــای بـاﻻتری روی ۶۴۰۰ و ۶۰۰۰ دور تعریف کرده بود که برای جنسیس ۶۳۰۰ دور برای اسب بخار و ۴۷۰۰ دور برای ماکزیمم گشتاور تعریف شده بود ولی برای کـل کل جـدی دو رقیـب کــه رقیـب المانـی موتور ضعیف تری داشت تنها این فاکتورها کافی نبود و درگذر از ۳۰۰ متر بــود کــه ناگهـان جنسـیس از باکستر فاصــله گرفـت و با رســیدن بـه ۴۵۰ و ۵۰۰ مــتراین فاصــله را بیشتر و جلو افتادن کوپه کره ای از رقیب المانی مشهودتر شدﺗﺎ اینجا در شتاب گیری اولیه هردو خودر نمره مساوی دریافت کردند، اما درشتاب گیری ثانویه جنسیس بـا یک نمره مثبت جلو افتاده بود که جعبه دنده محشر باکستر بازی را به تساوی کشاند.

نتیجه بخش اول: جنسیس ۱ – ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ۱

بخش دوم پس ازشتاب گیری تست فرمان پذیری و هندلینگ خودروها بــود، بـه همیـن دلیـل سـرعت خودروهـا به حـدود ۱۲۰ کیلومتر کـاهش و تعــویض ناگهـانی خطــوط آغاز شد. با افزایش سرعت تا ۱۴۰ کیلومتر هردو خودرو تو دست و با تسلط کامل اقدام به تغییر لاین می کردند اما پس از ۱۴۰ کیلومتر جنسیس دیگر خودروی با هندلینگـی نبود و درعقب خودرو حالت های ناپایــداری دیـده مـی شد و ایــن اتفـاق درحـالی رخ می داد کــه همچنــان باکسـتر بـه زمیـن چسـبیده بودحـتی فرمـان باکسـتر دقیـقتر و هوشیارتر بود و ضربات انتقالی حاصل از حرکت در آن اصلا نمادی نداشتدر صورتیکه فرمان جنسیس با توجه بـه تایرهــا و رینگ های بزرگـتر هم سـفت تـر و هـم اینکـه ﺑﺮﺧﯽ ضربات ریز و درشت را به دستان راننده انتقال می داد.

نتیجه بخش دوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۲ – جنسیس ۱

در بخش سوم نوبت به چسبندگی خودرو روی زمین و البته راحتی سواری رسید که با وارد شدن به پیچی با زاویه ۶۰درجه پورشه باکستر هر آنچه در توان داشت نشان داد و ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ۰.۹۵ جی فشار جانبی رکورد خوبی به جای گذاشت و درحالی به هیچ وجه از زمین جدا نمی شد که جنسیس روی ۰.۹۰ جی کنـترل عقــب خـودرو از دست رفت و بسرعت دچار آشفتگی شد و حتی رینگ های بزرگتر هیچ کمکی بــه ایـن کوپــه نوپــای کــره ای نکـرد

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

از طرفــی بدلیل ارتفـاع بسـیار پــایین تـر باکســتر تا زمیـن، هندلینگ و چسبندگی این خودرو در کنار سیستم مدیریت تعلیق و پایداری پورشه که بی نظیر عمل می کنـد مثـل الماسـی مـی درخشـید و حـتی علـی رغـم اسـپورت تر بودن سیستم تعلیق باکستر اما کوبش های آن بیش از جنسیس نبوده و سواری به مراتب دلنشین تر و راحت تری از جنسیس داشت.

نتیجه بخش سوم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۳ – جنسیس۱

دربخش چهارم به فاکتور ترمزگیری رسیدیم که با کاهش ناگهانی سرعت از ۱۱۰ به صفر باکستر با ترمزهای قدرتمند خود که مجز به دیسکهای ۳۱۸ میلی مـتری بــود بدون هیچگونه کشیدگی فرمان به جناحین پس از ۳۵ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ که همین رکورد برای جنسیس که ترمزهای قوی هم نداشت روی ۳۸ متر اتفاق افتاد.

نتیجه بخش چهارم: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۴ – جنسیس۱

دربخش پنجم تست، به دو فاکتور پرداختیم که نخست جذابیت صدای پیشرانه و اگزوز یک خـودروی اسـپورت و دوم فضــای داخلـی کـابین بود که صـدای موتـور و منیـع اگزوز باکستر بی بدیل و مثل غرش مردانه بود و به مراتب جذاب تر از جنسیس بود و یک نمره مثبت به باکستر می افزود ولی در عوض فضای داخلی جنســیس بیشتر بود و مثل باکستر احساس خفگی به راننده دست نمی داد و یک امتیاز گرفته شد باکستر را جبران می کرد.

نتیجه ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ ۵ – جنسیس ۲

دراین قسمت نوبت به بررسی کیفیت ساخت اتاق و استفاده از مواد روز دنیا رسید که بدون شک پورشه باکستر بدلیل کابینی شیک و با کیفیت استثنایی جای هیـچ حرف زدنی برای جنسیس که اگرچه کابین مدرنی داشت اما بدلیل استفاده از کیفیت ساخت پایین و پرکردن کابین با انواع پلاستیک نگذاشتحـتی ارگونومـی پورشــه درکنار صندلی های اسپورت بی نظیر آن دراین کلاس با کمتر خودرویی قابل مقایسه بود.

 Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor
Porsche Boxter VS Hyundai Genesis ; Photo by Alireza BehPor

نتیجه بخش ﺷﺸﻢ: ﺑﺎﮐﺴﺘﺮ۶ – جنسیس ۲

درکل پس از در نظرگرفتن مصرف سوخت هر دو خوردو در ۱۰۰ کیلومتر شهری که برای باکستر ۱۳.۶ و برای جنسیس ۱۳.۸ لیتر بوده و همچنین هزینه نگهـداری هردو خـودرو کـه البته با توجه با گارانتی های هر دو تا مدتی برای برخی موارد رایگان است اما کلا هزینه نگهداری یک خودروی المانی با تکنولوژی پیچیـده و بـدلیل اســتفاده از مــواد بــا کیفیت بسیار باﻻتر بیشتر بوده ولی درعین حال کلاس و پرسیتیژ و کیفیت و راحتی سواری در کلاس پورشه با هیوندای هیچگاه قابل مقایسـه نبـوده و نخواهـد بـود و دقیقا شما درمقابل پرداخت مبلغی دو برابر قیمت جنسیس سوار بر خودروی دو نفره ای خواهید شد که دقیقا مصداق این است که هر مقـدار پول بدهیـد همـان انــدازه امکانـات و سواری دریافت خواهید کرد.

Porsche Boxter VS Hyundai Genesis
از راست به چپ: مسیح فرزانه، علی روزان، علیرضا محمدزاده، علیرضا بهپور

با تمامی احترام به توانمندی های جنسیس کوپه که در این رنج قیمتی بواقع نه تنها در ایران بلکه در دنیا خودروی کم رقیبـی درحال حاضرست اما برنده این طوفان زرد با برتری مثبت ۴ امتیاز پورشه باکستر است که بدلیل عرضه پکیجی ویژه و استثنایی مرکب از توانایی های چشم گیر خود دقیقـا بایـد به یاد داشت که هیچگاه نمی توان کیفیت و طعم یک چلوکباب را با همبرگرساده مقایسه کرد!

………………………………………………………………………………………….

# متن فوق چکیده‌ای است از مقاله «طوفان زردها» ؛ به نویسندگی «مسیح فرزانه» و فوتوگرافی «علیرضا بهپور» ؛ چاپ شده در سیصد و پنجاه و سومین شماره مجله ماشین. متن کامل این مقاله را می‌توانید از اینجا مشاهده نمایید.

# این مقاله قطعا ایرادات و نقاط ضعف‌هایی نیز با خود دارد؛ لذا « گروه پدال » صمیمانه منتظر شنیدن نظرات خوانندگان محترم خواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

جی فاکتور

جی‌فاکتور از سال 1383 وارد حوزه صنعت خودرو شد و حدودا دو سال بعد نیز به یاری گروه تخصصی خود و استفاده از آخرین متدهای علمی در زمینه تست فنی خودروها، آزمایش فنی خودروهای داخلی، وارداتی و چندی از سرشناس‌ترین برندهای جهانی در سایر کشورها را آغاز نمود. این گروه علاوه بر همکاری با مجله ماشین، با برندهای خاص تیونینگی در جهان نیز روابط کاری نزدیکی دارد.

مطالب مشابه

‫۸۵ دیدگاه‌ها

 1. عبدولله

  ۶ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  من یه باکستر داشتم گیر میکرد به زمین طوریکه داخل پارکینگمون هم به سختی میرفت، فروختم یه رنج روور گرفتم راضیم الان

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. سعید

   ۲۴ اسفند ۱۳۹۱
   سوابق: (173 ديدگاه)

   فقط به خاطر اینکه گیر می کرد به …!! خوب یعنی اول داشتی میخریدی نمدونستی که ایجور ماشین همه چسبن به زمین!!!

   موافقم 0
   مخالفم 0
  2. محمحد حسن

   ۱۴ دی ۱۳۹۲
   سوابق: (6 ديدگاه)

   باکتسر که خوبه چرا گیر کنه

   موافقم 0
   مخالفم 0
 2. ehsan

  ۸ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (310 ديدگاه)

  ماشین فقط بی ام و ایکس 6 و 630

  موافقم 0
  مخالفم 0
 3. ناصر

  ۱۰ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  خوش به حالشون!

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. محمحد حسن

   ۱۴ دی ۱۳۹۲
   سوابق: (6 ديدگاه)

   اره راست میگی خوش به حال شون

   موافقم 0
   مخالفم 0
 4. محمدخان

  ۱۸ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (7 ديدگاه)

  سلام دوستان
  کسی هست که جنسیس کوپه داشته باشه؟ برا فروش؟
  رنگ زردشو میخوام
  مدلش؟
  زمانی که ما تصمیم خرید گرفتیم قیمتش 68 تومان بود اما الان 140 تومنه آدم زورش میاد به این خاطر دنبال کار کردش میگردم البته سالما!!!

  موافقم 0
  مخالفم 0
 5. Amir

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (2 ديدگاه)

  همین که جنسیس رو با SL مقایسه کردید نشون میده چی کاره اید، رو پرایدم BP یا FE بندازی ماکسیمارو میزنه، اینارم با هم مقایسه کن یه کم بخندیم :))

  موافقم 0
  مخالفم 0
 6. سعید

  ۲۴ اسفند ۱۳۹۱
  سوابق: (173 ديدگاه)

  جالب بود با تشکر از اشخاصی که در جمع آوری این مطلب و… زحمت کشیدند

  موافقم 0
  مخالفم 0
 7. shayan

  ۵ فروردین ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  مقایسه جالبی نبود

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. کامران

   ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
   سوابق: (58 ديدگاه)

   چرا؟

   موافقم 0
   مخالفم 0
 8. بانک عکس خودرو (carimage.ir)

  ۶ فروردین ۱۳۹۲
  سوابق: (98 ديدگاه)

  ای جان ……
  کاش یکیشون مال من بود ………
  دوتا قناری خوش صدا ……..

  موافقم 0
  مخالفم 0
 9. erfan

  ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  همیناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پرچم ایرانوبردن بالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خدایش دمشونگرم:))

  موافقم 0
  مخالفم 0
 10. مشد علی

  ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  واقعا جای تعجب داره که این دو ماشینو بخوای با هم دیگه مقایسه کنی مثل مقایسه پیکان با ماکسیما میمونه فقط پورشع به اندازه تمام مو سر رئیس کمپانی هیوندایی موتور طراحی کرده.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 11. کامران

  ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (58 ديدگاه)

  من موندم چرا ما از هر چیزی باید یه ایرادی بگیریم.وقتی در یه زمینه ای اطلاعات نداریم چرا ساکت نمینشیم و یاد نمیگیریم.خداوند به ما 2گوش و 2 چشم داده ولی یه دهن داده.یعنی اون اندازه که حرف میزنیم 2برابرش گوش کنیم.اگر یه ماشین اسپرت را با یک اسپرت دیگه نباید مقایسه بشه پس با چی با یه ون مقایسه بشه.این یک مقایسه بسیار جالب هست که یک ماشین وقتی مدعی باشه باید در شرایط مختلف بتونه قابلیت خودشو نشون بده.افرادی که این تست را انجام دادن از نویسندگان قدیمیترین نشریه خودروئی ایران هستند واقعا باعث افتخار خواهد بود اگر از عزیزان اطلاعات و توانائی مناسبی در زمینه تست خودرو را دارند مشارکت کنند و دیگران نیز از قابلیتشون بهره ببرند.یه پیشنهاد هم دارم تستی با همین فرمت موجود در این تست بین ماشینهای متداول موجود در بازار مانند ماکسیما ,زانتیا,مزدا3,آوانته,مگان,ام جی,407,کمری,سوناتا,اپتیما ووو 2به2 یا بیشتر توسط هر کسی که امکاناتشو داره انجام بگیره موجب امتنان است.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 12. پویا

  ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (6 ديدگاه)

  سلام
  به بخش 4 اعتراض دارم
  اگر از جنسیس با ترمز برمبو استفاده می کردین نتیجه بهتر بود

  موافقم 0
  مخالفم 0
 13. محمد

  ۷ تیر ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  تو سایتهای مختلف میبینم.افرادی که فقط صلاحیت کوش کردن به موضوعات رو دارن کلی نظرهای باحال میدن که واقعا معلوم نیست از کجاشون در میارن اخه این عزیزان که در مورد مقایسه حرف میزنن تا حالا فکر کردن که یه مقایسه چه شرایطی باید داشته باشه به امید اون روزی که این ادما از سر عقل صحبت کنن نه ………

  موافقم 0
  مخالفم 0
 14. amin

  ۲۲ تیر ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام

  خسته نباشید

  واقعاً مقایسه ی جالبی بود چون جنسیس کوپه خیلی وقته که سر زبون هاست و خیلی ها فکر می کردن این ماشین از خیلی از ماشین های بالاتر از خودش سره ولی این مقایسه نشون داد که جنسیس ماشینه واقعاً خوبیه ولی تا این حد که از bmw و پورشه و بنز و ماشین های معروف دیگه سر باشه
  خیلی ممنون از سایت خوبتون
  بدون شک یکی از بهترین سایت هایی که من تا به حال دیدم(بین سایت های ایرانی)

  موافقم 0
  مخالفم 0
 15. shahrokh

  ۳۱ تیر ۱۳۹۲
  سوابق: (29 ديدگاه)

  سلام.اخه من نمیدونم چراهمتون از روی احساسات حرف میزنید.الان جنسیس خودش یه سوپراسپرته وتونسته از خیلی از اسپرتای معروف مثل فوردموستانگ.دوج چلنجر.شورولت کامارو و…پیشه بگیره این موضوع ثابت شدست.من خودم توی ماشینای پورشه فقط عاشق باکستر هستم ولی به نسبت قیمت جنسیس روترجیح میدم.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 16. امیر

  ۱ مرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام
  من جنسیس برمبو دارم از 335 کوپه هم ترمزش بهتره اینا از برمبو استفاده نکردن امتیاز الکی به باکستر دادن تازه با باکسترم کورس گذاشتم باکسترو قورت میده

  موافقم 0
  مخالفم 0
 17. بابک

  ۲ مرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (2 ديدگاه)

  اصالت پورش رو با هیوندای مقایسه نکنین.
  البته بهضی ها وقتی دستشون به گوشت نمیرسه میگن …
  بهترین اسپورتای کمپانیها رو باید باهم مقایسه کرد نه بهترین این با بدترین اون…
  طرفتارای جنسیس اگه راست میگین بیاین با پورشه Carrera 911 turbo مسابقه بدین.
  ها هاهاها…

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. Arman

   ۲۸ شهریور ۱۳۹۲
   سوابق: (2 ديدگاه)

   بابک جان کاررا ٩١١ توربو با لامبورگینی در رقابته تو میگی بیار با جنسیس کوپه مقایسه کنیم!دلیل باخت جنسیس این بود که این جنسیس کوپه عزیزان بدون برمبو بود و دلیل دیگری این جنسیس کوپه اتاق قدیمه!جنسیس اتاق جدید توربو شارژر کاملا با این متفاوته!پس در اینصورت جنسیس کوپه برنده بود!

   موافقم 0
   مخالفم 0
 18. SHAHROKH

  ۶ مرداد ۱۳۹۲
  سوابق: (29 ديدگاه)

  دادا carrera911turboچندتاچرخ داره؟؟؟؟؟؟؟:)))))

  موافقم 0
  مخالفم 0
 19. amir.t.

  ۶ شهریور ۱۳۹۲
  سوابق: (542 ديدگاه)

  خواهشا در مورد داشته هاتون بحث کنید دوستان گلم

  موافقم 0
  مخالفم 0
 20. amir.t.

  ۶ شهریور ۱۳۹۲
  سوابق: (542 ديدگاه)

  گل پسر همون برند پورشه صدتا هیوندارو میخوره

  موافقم 0
  مخالفم 0
  1. سرهنگ

   ۱۵ فروردین ۱۳۹۳
   سوابق: (2433 ديدگاه)

   ارزش کل فولکس واگن{بوگاتی/لامبو/آیودی کبیر/پورشه}27 میلیارده
   ارزش کل هیوندای 18 میلیارده
   چند نفر به یه نفر؟

   موافقم 0
   مخالفم 0
 21. ramin

  ۱۱ مهر ۱۳۹۲
  سوابق: (80 ديدگاه)

  ای ول داش امیر حرف حقو گفتی

  موافقم 0
  مخالفم 0
 22. پروردگار

  ۲۸ دی ۱۳۹۲
  سوابق: (24 ديدگاه)

  عشق فقط کامارو چرا یکیش نیس تا با این اسباب بازی هیوندا رقابت کنه

  موافقم 0
  مخالفم 0
 23. arash1354

  ۸ بهمن ۱۳۹۲
  سوابق: (121 ديدگاه)

  قیاس مع الفارغ

  موافقم 0
  مخالفم 0
 24. morteza

  ۲۲ بهمن ۱۳۹۲
  سوابق: (1 ديدگاه)

  ای همچین واسه ایران ما بدک نیست ولی همینم تا حدی قابل قبوله به امید یه پیست درگ و یه ریس اسپید 100 کیلومتری با سوپراسپورتای میلیون دلاری در ایران.تنها آرزومه.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 25. AR@SH

  ۷ اسفند ۱۳۹۲
  سوابق: (26 ديدگاه)

  این مثلا ماشینبازهای ایرانه پورشه (آلمانی) رو با هیوندای(کره) مقایسه بکنن توکشورهای اروپایی چیزیه که خیلی کم اتفاق می افته آدم کور و کر و بی عقل هم میدونه پورشه بهتره کره اصلا در این حد نیست که با ماشینهای آلمانی – ژاپنی – آمریکایی و ایتالیایی مقایسه بشه بیش از 5تا فیلم دیدم که با هیوندای جنیسی کوپه دونات میکنن همشون هم یا موتورشون میترکه یا سیستم کلاچ شون منظور از این حرف اینه که شاید 2013 و 2014 باشن یا قیافه خیلی جذابی داشته باشن (که ندارن) اصلا دوام و استحکام موتوری ندارن اصلا فشاررو تحمل نمیکنن

  موافقم 0
  مخالفم 0
 26. خودم

  ۲۳ اسفند ۱۳۹۲
  سوابق: (3 ديدگاه)

  جای خنده دارد.کجای دنیا آمدن جنسیس رو با پورشه مقایسه کردن که شما مقایسه میکنید.مثل این هست که پراید رو با سمند مقایسه کنید.خدا شفاتون بده.

  موافقم 0
  مخالفم 0
 27. مهدی

  ۱۵ مرداد ۱۳۹۳
  سوابق: (1 ديدگاه)

  من خودم یه پوروشه پانامرا داشتم فروختم خیلی خوشکل بود

  موافقم 0
  مخالفم 0
 28. F

  ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  سوابق: (29 ديدگاه)

  ینی چی چی رو با چی مقایسه کردین جنسیس خوبه ولی دیگه نه با پورشه مقایسش کرد جنسسیس رو با بی ام و مقایسه میکنن.
  من شتاب اولیه فول جفتشونو دیدم اصلا به هیچ وجه با هم قابله مقایسه نیستن…

  موافقم 0
  مخالفم 0
 29. مهران

  ۹ آبان ۱۳۹۳
  سوابق: (1 ديدگاه)

  سلام…
  شما دارید شرکت سازنده رو مقایسه میکنید…
  جنسیس باتوجه ب قیمتش بهترین ماشینه کوپه هست…
  بعضیا الکی دارن سایتو زیر سوال میبرن…
  نویسندگان این سایت حتما دوتا لاستیک بیشتر شما پاره کردن…
  بنظر من ک جنسیس یکی از بهترین خودرو های هیوندای هستش…
  موتور پورشه ب اندازه دهن بعضی از دوستان بزرگ نیست

  موافقم 0
  مخالفم 0
 30. omid

  ۱۰ آذر ۱۳۹۳
  سوابق: (2 ديدگاه)

  اقا فقط جی تی 86وافا ماشینه عالیه اصلا نباید با ماشین های هیونداوغیره مقایسه کرد واقا ماشینه خوبیه.توصیه میکنم اگه میخوایید صد الی صدو پنجاه تومن بدیدبه جنسیس کوپه ندید برید جی تی 86 بخرید و واقا ماشین های تویتا یه چیز دیگس از امکاناتش گرفته تا سرعتش…ممنون

  موافقم 0
  مخالفم 0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً از نوشتن به‌صورت پینگلیش، اجتناب نمایید. نظرات حاوی توهین، عبارات غیراخلاقی، سیاسی، مطالب غیر مرتبط، اسپم، ترول و تبلیغاتی پذیرفته نمی‌شوند. برای تغییر آواتار خود می‌توانید از سایت گراواتار استفاده نمایید.

دکمه بازگشت به بالا